Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1-1-2022

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4842/2021)

 

Τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ επιφέρει ο ψηφισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων
Ν. 4842/2021, η έναρξη ισχύος του οποίου τοποθετείται χρονικά στις 1 Ιανουαρίου του 2022. Ακολούθως καταγράφονται τα άρθρα που υφίστανται αλλαγές στο περιεχόμενό τους, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένες εξ αυτών.

Ως προς το Βιβλίο Πρώτο που εμπεριέχει τις Γενικές Διατάξεις:

 • Τροποποιείται το άρθρο 17Α
 • Προστίθεται το άρθρο 20Α που αφορά στην εισαγωγή με επιμέλεια Τριμελούς Επιτροπής ή του Εισαγγελέα του ΑΠ οποιουδήποτε ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στην πλήρη Ολομέλεια του ΑΠ με το οποίο ανακύπτουν δυσχερή ερμηνευτικά νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, εκτός αν για αυτά εκκρεμεί αναίρεση. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναστολή εκδίκασης των εν λόγω εκκρεμών υποθέσεων εξαιρουμένης της προσωρινής δικαστικής προστασίας.
 • Αλλαγές υφίστανται επίσης τα άρθρα 115, 118, 119, 122Α, 155 και 179.

Ως προς το Βιβλίο Δεύτερο που τιτλοφορείται ως «Διαδικασίες στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια»:

 • Αλλαγή εντοπίζεται στα άρθρα 226, 227 και 232.
 • Αξιοσημείωτη εμφανίζεται η τροποποίηση του άρθρου 237. Ειδικότερα, όπως διαμορφώνεται με το παρόν νομικό πλαίσιο, οι διάδικοι μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές, καθώς επίσης και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και τα πληρεξούσια προς τους δικηγόρους (παρ. 1). Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται σε 120 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με την προσθήκη στις προτάσεις μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας (παρ. 2). Ενδιαφέροντα και όσα προβλέπονται στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου αυτού.
 • Αλλαγές στις προθεσμίες κατά παρόμοιο τρόπο επιφέρει και το 238 όπως πρόκειται να ισχύσει, ως προς τις παρεμπίπτουσες αγωγές, τις ανταγωγές, τις παρεμβάσεις, τις προσεπικλήσεις και τις ανακοινώσεις.
 • Περαιτέρω, τροποποιήσεις παρουσιάζουν τα άρθρα 242, 254, 260, 307, 308, 400, 401, 421 ως προς τη δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων από δικηγόρους που δεν είναι όμως οι πληρεξούσιοι των διαδίκων, 422 ως προς το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ενόρκων βεβαιώσεων στις 3 για κάθε διάδικο και 2 για την αντίκρουση, γα κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, 424, 468 ως προς την επίδοση της κατατεθειμένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου αγωγής μέσα σε 10 ημέρες από την κατάθεσή της ή μέσα σε 30 ημέρες αν ο εναγόμενος είναι άγνωστης διαμονής ή διαμένει στο εξωτερικό, και 469.

Ως προς το Βιβλίο Τρίτο που σχετίζεται με τα Ένδικα Μέσα και τις Ανακοπές:

 • Τροποποιημένα θα ισχύουν τα άρθρα 509, 516, 524, 527, 542, 544, 546, 548, 556, 560, 562, 569, και 570.

Ως προς το Βιβλίο Τέταρτο των Ειδικών Διαδικασιών:

 • Διαφορά στις ρυθμίσεις του παρουσιάζει το άρθρο 591.
 • Στο άρθρο 633 προβλέπεται πλέον η δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην κατάσταση που ήταν πριν την εκτέλεση διαταγής πληρωμής που ακυρώθηκε εν όλω ή εν μέρει με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της ανακοπής.
 • Αλλάζουν ακόμα τα άρθρα 636Α και 644.

Ως προς το Βιβλίο Πέμπτο που ρυθμίζει τα Ασφαλιστικά Μέτρα:

 • Διαφαίνονται αλλαγές επί των άρθρων 683, 684, 686 σχετικά με την αίτηση εγγραφής συναινετικής προσημείωσης και ανάκλησης αυτής, 690 για τη συζήτηση εγγραφής ή της ανάκλησης της συναινετικής προσημείωσης εγγράφως, 691, 691Α, 693, 697 και 711.
 • Προστίθεται το άρθρο 732Α που ορίζει την υποχρέωση άσκησης αγωγής για την κύρια υπόθεση από εκείνον υπέρ του οποίου εξεδόθη απόφαση για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση αυτής.

Ως προς το Βιβλίο Έκτο περί Εκούσιας Δικαιοδοσίας:

 • Τροποποιημένο προβάλλει το άρθρο 764.

Ως προς το Βιβλίο Έβδομο που αφορά στη Διαιτησία:

 • Προστίθεται το άρθρο 870Α.
 • Τροποποιούνται τα άρθρα 892 και 893.

Ως προς το Βιβλίο Όγδοο για το δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης:

 • Αλλαγές εμφαίνονται στα άρθρα 933, 936, 937, ενώ προστίθεται το άρθρο 938.
 • Ενδιαφέρον ευρίσκεται στην παρ. 2 του άρθρου 950 με την αυτεπάγγελτη απειλή της χρηματικής ποινής των 10.000 € για κάθε παράβαση και της προσωποκράτησης έως 1 έτος για τον γονέα εκείνον που παρεμποδίζει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του τέκνου του με τον άλλον γονέα.
 • Επιπλέον αλλαγές ενέχουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 953, 954, 959, 962, 965, 966, 972, 973, 975, 977 σχετικά με την κατάταξη των προνομιούχων δανειστών σε περίπτωση που υπάρχουν και εγχειρόγραφοι, 977Α, 979, 985, 986, 993, 995, 997, 1002, 1004, 1009 και 1018.

Πέραν των παραπάνω ισχύουν ως μεταβατικές ορισμένες διατάξεις του προϊσχύοντος ΚΠολΔ, την ίδια στιγμή που άλλες του ιδίου καταργούνται με την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα