ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Κληρονομική Αγωγή Νόμιμης Μοίρας – Υπολογισμός πλασματικής κληρονομίας – Επανάληψη συζήτησης με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο στην Τακτική Διαδικασία – Έλεγχος αξιοπιστίας των μαρτύρων

  • Αρχική
  • Νομολογία
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Κληρονομική Αγωγή Νόμιμης Μοίρας – Υπολογισμός πλασματικής κληρονομίας – Επανάληψη συζήτησης με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο στην Τακτική Διαδικασία – Έλεγχος αξιοπιστίας των μαρτύρων
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αριθμός ..68/2022
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Έλενα Μόσχου και τον Γραμματέα Ιωάννη Κίτσιο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 27-5-2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1…………..  με ΑΦΜ …………., κατοίκου …………… Δήμου ……………. και 2. ……………… με ΑΦΜ ……………, κατοίκου ……………, οδός ……….. αρ. …., που παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίου δικηγόρου ΣΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ με ΑΜ 009816 του ΔΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δυνάμει των από ………….. εξουσιοδοτήσεων, η οποία προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις και σχετικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ.1 και 2 του Ν.4194/2013.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: …………….. με ΑΦΜ ………….., κατοίκου ……………., οδός ………….. αρ. ….., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου …………………….. με ΑΜ ………. του Δ.Σ. ………………, δυνάμει του από ……………. δικαστικού πληρεξουσίου, ο οποίος προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις και σχετικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ.1 και 2 του Ν.4194/2013.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Η από ……………. αγωγή, που δικάζεται με την τακτική διαδικασία (Ν. 4335/2015). Η αγωγή καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο με αριθμό κατάθεσης ……………………. και δικάσιμος ορίστηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 237 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015) η 11 Φεβρουάριου 2022, κατά την οποία εκδικάστηκε η υπόθεση και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 25/10-5-2022 διάταξη του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται παραπάνω προς εξέταση στο ακροατήριο των μαρτύρων που αναφέρονται σ’αυτήν.

Κατά τα συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, όπως παραστάθηκαν ανωτέρω, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Aπό τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827 και 1829 Α.Κ. συνάγεται όχι, σε περίπτωση που υφίσταται κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης, εκείνος που έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά (μεριδούχος) δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο της διαθήκης κατά το μέρος που με αυτό αποκλείεται, περιορίζεται ή επιβαρύνεται η δική του νόμιμη μοίρα, η οποία (διαθήκη) κατά το μέρος αυτό είναι άκυρη. Ο μεριδούχος μπορεί να αντιτάξει το δικό του εκ του νόμου κληρονομικό δικαίωμα έναντι του εκ διαθήκης κληρονόμου, του οποίου εγκατάσταση περιορίζεται, κατόπιν αυτού, στο μέρος που δεν προσβάλει τη νόμιμη μοίρα. Η αγωγή του μεριδούχου προς απόδοση της νε μοίρας, είτε εξολοκλήρου, είτε του ελλείποντος, κατά το ποσοστό της οποίας αυτός συντρέχει ως κληρονόμος, είναι η περί κλήρου αγωγή, με την οποία αναζητούνται, κατά το άρθρο 1871 Α.Κ., αντικείμενα της κληρονομιάς, τα οποία κατακρατεί ο νομέας της κληρονομιάς, που αντιποιείται κληρονομικό δικαίωμα (ΑΠ 1440/2010, ΕλΔνη 52,473, ΕΑ 4181/2008 ΕλΔνη 50, 589). Για τον υπολογισμό, δε, της νόμιμης μοίρας λαμβάνεται, κατά το άρθρο 1831 Α.Κ., η κατάσταση και η αξία της κληρονομιάς κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, αφαιρουμένων των χρεών κ.λ.π. και προστιθεμένων των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό στοιχείων. Επομένως, ο μεριδούχος με την περί κλήρου αγωγή πρέπει να επικαλεστεί το θάνατο του κληρονομουμένου, το κληρονομικό του δικαίωμα, αναφέροντας τη συγγενική σχέση που τον συνδέει με τον κληρονομούμενο και στην οποία στηρίζει την κλήση του στην κληρονομιά ως μεριδούχου, την ιδιότητα των επιδίκων ως κληρονομιαίων αντικειμένων, την κατοχή και την κατακράτηση τους από τον εναγόμενο ως κληρονόμο (pro erede) του διαθέτη (ΑΠ 400/2009, ΧΡΙΔ 2010, 127, ΕπολΔ 2010.47, ΑΠ 1126/2009 ΝΟΜΟΣ ΑΠ 788/2005, ΕλΔνη 2006, 1654, ΑΠ 1374/2000 ΕλΔνη 2002, 423, ΕΑ 1396/2012 ΕφΑΔ 2011, 69) την κατά τους νομίμους τύπους σύσταση διαθήκης με την οποία προσεβλήθη η νόμιμη μοίρα του (ΑΠ 1369/2014 ΧΡΙΔ 2015, 125, ΕφΘες 2040/2012 Αρμ 2013.735), καθώς και να προσδιορίσει το επί της κληρονομιάς ποσοστό, στο οποίο ανέρχεται η νόμιμη μοίρα του, και για τον υπολογισμό αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία – ως και την αποτίμηση του σε χρήμα – τα οποία αποτελούν την κληρονομιά, και δη το είδος, την έκταση και την αξία καθενός, καθώς και την ιδιότητα τους ως κληρονομιαίων (ΑΠ 1440/2010 οπ). Όταν, όμως, ο διαθέτης δεν κατέλειπε τίποτε στον ενάγοντα ή αυτός αποποιήθηκε ενοχική κληροδοσία και δεν προβάλλονται απ’ αυτόν δωρεές εν ζωή του κληρονομουμένου καταλογιστέες στη νόμιμη μοίρα, χρέη και έξοδα κηδείας αυτού, δεν

παρίσταται ανάγκη αποτιμήσεως της κληρονομιάς, αλλά ούτε και να αναφέρεται η αξία των καταλειφθέντων στον εναγόμενο συγκληρονόμο περιουσιακών στοιχείων (ΟλΑΠ 769/1970 ΝοΒ 19, 334, ΑΠ 721/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 948/2008 ΧΡΙΔ 2008, 142, ΕφΘεσ2040/2012 οπ ΕφΘες 2472/1995 ΕλΔνη 1997, 1161), διότι με την αγωγή περί νόμιμης μοίρας, η οποία όπως προαναφέρθηκε, είναι η περί κλήρου αγωγή, ζητείται ορισμένο ποσοστό, κλάσμα της κληρονομιάς και δη επί όλων των υπαρκτών κληρονομιαίων αντικειμένων, είτε επί μερικών εξ αυτών. Με βάση δε τις διατάξεις αυτές στην εν λόγω αγωγή (περί νόμιμης μοίρας) ενάγων νόμιμα απαιτεί να είναι ο νόμιμος μεριδούχος, όταν αυτός ζητεί είτε τη νόμιμη μοίρα του ή τη συμπλήρωση της κατά το ελλείπον ποσοστό και εναγόμενος εκείνος που αξιώνει για τον εαυτό του κληρονομικό δικαίωμα και κατακρατεί την κληρονομιά ή αντικείμενο αυτής, ως κληρονόμος αδιάφορα αν πραγματικά πιστεύει του αξιουμένου απ’ αυτόν κληρονομικού δικαιώματος (Εφ.Πατρ. 594/2007 ΑΧΑ ΝΟ Μ 2008, 287). Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827, 1831 και 1833 Α.Κ., για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας οποιοσδήποτε μεριδούχου, η οποία συνίσταται στο μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας, λαμβάνεται ως βάση η κατάσταση και η αξία της κληρονομιάς κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου, δηλαδή όλα τα δεκτικά κληρονομικής διαδοχής περιουσιακά στοιχεία, που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτόν στην κληρονομιά (πραγματική κληρονομική ομάδα), στα οποία προστίθενται και θεωρούνται ότι υπάρχουν στην κληρονομιά (πλασματική κληρονομική ομάδα), με την αξία που έχουν κατά το χρόνο της παροχής, ο,τιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα, σε μεριδούχο, είτε με δωρεά είτε με άλλο τρόπο, και επίσης οποιαδήποτε δωρεά που ο κληρονομούμενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατο του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ηθικό καθήκον (ΟλΑΠ 1404/1984). Μετά τον καθορισμό της αυξημένης (πλασματικής) αυτής κληρονομικής ομάδας θα εξευρεθεί με βάση αυτή, η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου: α) εκτιμάται η αξία όλων των αντικειμένων της κληρονομιάς κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, β) αφαιρούνται από την αξία αυτή της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς τα χρέη της και οι δαπάνες της κηδείας του κληρονομουμένου και απογραφής της κληρονομιάς, η αφαίρεση δε των χρεών έχει νόημα, μόνο εφόσον υπάρχουν και προστιθέμενες παροχές κατ’ άρθρο 1831 παρ. 2 Α.Κ. ή εφόσον καταλείπεται η νόμιμη μοίρα με κληροδοσία (Απ. Γεωργιάδης, Κληρονομικό Δίκαιο, εκδ. 2010, σελ. 551 αρ. 27), γ) στο ποσό που απομένει, μετά την αφαίρεση των παραπάνω χρεών, προστίθενται, με την αξία που είχαν, κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν, οι πιο πάνω παροχές του κληρονομουμένου προς τους μεριδούχους ή τρίτους, δ) με βάση αυτή την αυξημένη (πλασματική) κληρονομική ομάδα, που προσδιορίσθηκε, θα εξευρεθεί η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου, ε) από το ποσό αυτής (νόμιμης μοίρας) θα αφαιρεθεί η αξία των πραγμάτων, στα οποία τυχόν έχει εγκατασταθεί ο μεριδούχος, καθώς και η αξία της παροχής, που τυχόν έχει λάβει και υπόκειται σε συνεισφορά, στ) αν προκύπτει ότι έχει καταλειφθεί σε αυτόν λιγότερο από τη νόμιμη μοίρα του, θα σχηματισθεί ένα κλάσμα με αριθμητή το υπόλοιπο από την παραπάνω αφαίρεση και παρονομαστή την αξία εκείνων των στοιχείων της πραγματικής ομάδας, από τα οποία (χωρίς αφαίρεση των παραπάνω χρεών και δαπανών) Θα λάβει ο μεριδούχος το απαιτούμενο ποσοστό προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του (ΟλΑΠ 935/1975). Το κλάσμα αυτό ή ο δεκαδικός αριθμός, που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή, αποτελεί το ποσοστό, το οποίο πρέπει να λάβει ο μεριδούχος, πέραν εκείνων που τυχόν είχαν καταλειφθεί σε αυτόν, αυτούσιο σε κάθε αντικείμενο της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς, για να συμπληρωθεί ή ληφθεί η νόμιμη μοίρατου. Στην περίπτωση της μη καταλείψεως στο μεριδούχο κάποιου περιουσιακού στοιχείου με παροχή εν ζωή ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως, δεν γίνεται αποτίμηση της κληρονομιάς και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση τα προρρηθέντα περί υπολογισμού της νόμιμης μοίρας, κατά τα άρθρα 1831, 1833 και 1834 Α.Κ. (ΟλΑΠ 769/1970 ΝοΒ19.334,ΑΠ 1029/2014, ΑΠ 1440/2010, ΑΠ 64/2006, ΕΠειρ 262/2016, ΕΑ 4230/2015, ΕΘ 33/2014 ΑΡΜ 2015.29, ΕΑ 1432/2007, ΕΑ 2238/2003 ΝΟΜΟΣ, Απ. Γεωργιάδης, Κληρονομικό Δίκαιο, εκδ. 2010 σελ. 544 αρ. 7, σελ. 551 αρ. 27, Κ. Παπαδόπουλος, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, εκδ. 1995, τόμος Β, σελ. 84), διότι, στις περιπτώσεις αυτές, ο μεριδούχος λαμβάνει ποσοστό επί κάθε υπαρκτού κληρονομιαίου στοιχείου (Μπαλής, Κληρονομικό Δίκαιο, παρ. 148, σελ. 217). Κατά δε το άρθρο 1832 παρ. 1 Α.Κ., η αξία της κληρονομιάς, εφόσον είναι αναγκαία, βρίσκεται «με εκτίμηση». Εξεύρεση της αξίας της κληρονομιάς «με εκτίμηση» σημαίνει ότι, για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας, ως αξία της κληρονομιάς δεν νοείται η αγοραία αξία, αλλά η πραγματική αξία αυτής, η οποία εξευρίσκεται με εκτίμηση και η οποία, σε ομαλές οικονομικές συνθήκες συμπίπτει κατά κανόνα με την αγοραία (ορ.Α.Π. 507/2014, Α.Π. 1233/2009, Εφ.Θρακ. 27/2015 ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή τους, όπως παραδεκτά διόρθωσαν αυτή κατ’ αρθρ. 224 ΚΠολΔ με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στις …………… απεβίωσε στην …………….., η ……………. του …………… και της …………….., σύζυγος του πρώτου ενάγοντα και μητέρα της δεύτερης ενάγουσας, κάτοικος εν ζωή της τοπικής κοινότητας …………… του Δήμου …………….. Ότι η αποβιώσασα κατέλειπε την υπ’αρ. …………… δημόσια διαθήκη του συμβολαιογράφου …………………, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’ αρ. ………………. πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, με την οποία κατέλειπε την ψιλή κυριότητα του περιγραφομένου στην αγωγή ακινήτου, ήτοι μίας διώροφης οικοδομής, αποτελούμενης από ισόγεια αποθήκη και διαμέρισμα πρώτου ορόφου με το αναλογούν ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου εμβαδού 978,52 τ.μ. εντός του οικισμού ………………, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στην υπό κρίση αγωγή, καταλείποντας την επικαρπία του ακινήτου στον σύζυγό της (πρώτο ενάγοντα). Ότι στη συνέχεια η αποβιώσασα κατέλειπε την από ………………….. ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία βρέθηκε μετά το θάνατό της εντός της οικίας της στον ……………….., με την οποία διόρθωνε την προηγούμενη ως άνω δημόσια διαθήκη της, καθιστώντας κληρονόμο της και την θυγατέρα της …………………… (δεύτερη ενάγουσα), στην οποία κατέλειπε κατά πλήρη κυριότητα, ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και επί της ισόγειας αποθήκης εντός του οικοπέδου, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’αρ. ……………… πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείο Λαγκαδά. Ότι, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς από την δεύτερη ενάγουσα, οι ενάγοντες πληροφορήθηκαν, ότι δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. …………… πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και έτερη ιδιόγραφη διαθήκη με ημερομηνία σύνταξης αυτής την ……………. (το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται λεπτομερώς στην αγωγή), με την οποία η αποβιώσασα κατέλειπε ως μοναδική κληρονόμο κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της, την εναγομένη, η οποία κηρύχθηκε κυρία με το υπ’ αρ. ………………. πρακτικό του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου, παραλείποντας, ωστόσο, παντελώς τον ευρισκόμενο εν ζωή κατά το χρόνο του θανάτου της σύζυγό της – πρώτο ενάγοντα και την έτερη κόρη της — δεύτερη ενάγουσα. Ότι η συνολική αξία της πραγματικής κληρονομιάς κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου ανέρχεται στο ποσό των 81.0006, πλέον 9.306,75 € η αξία της συνεισενεκτέας και καταλογιστέας εν ζωή παροχής προς τις δύο θυγατέρες της αποβιώσασας, ήτοι προς την πρώτη ενάγουσα 7.058,59 € και προς την εναγομένη : 2.248,17 €, δηλαδή συνολικά 90.306,75 €. Ότι με τον τρόπο που η κληρονομούμενη κατέλιπε την κληρονομιαία περιουσία στην εναγομένη θυγατέρα με την πραναφερθείσα διαθήκη της, προσβλήθηκε η νόμιμη μοίρα του συζύγου της αποβιώσασας – πρώτου ενάγοντα και της θυγατέρας της – δεύτερης ενάγουσας, αφού η διαθέτης παρέλειψε να καταλείψει σε αυτούς κληρονομική μερίδα, παρόλο που είναι μεριδούχοι της και θα καλούνταν στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, μαζί με την εναγομένη. Με βάση το παραπάνω ιστορικό, οι ενάγοντες ζητούν, να αναγνωρισθεί το κληρονομικό δικαίωμα της νόμιμης μοίρας τους σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου 11.288,35/81.000,00 ή 13,94/100 για τον πρώτο και σε ποσοστό 9.873,93/81.000,00 ή 12,19/100 για την δεύτερη, επί του περιγραφόμενου στην αγωγή κληρονομιαίου ακινήτου, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης να τους αποδώσει κατά τα ως άνω ποσοστά τους το κληρονομιαίο ακίνητο, όπως αυτό περιγράφεται στην αγωγή, να διαταχτεί η αποβολή της εναγομένης από το ως άνω ακίνητο και η εγκατάστασή τους σ’ αυτό κατά τα ως άνω ποσοστά τους, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην δικαστική τους δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου τους.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή, παραδεκτώς και αρμοδίως, καθ’ύλην και κατά τόπον (άρθρα 7, 8, 9 εδ.α’, 11 αριθμ.1, 14 παρ.ΐα και 30 παρ.ΙΚ.Πολ.Δ.) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (αρ. 233επ. Κ.Πολ.Δ.), δοθέντος ότι: α) έχει επιδοθεί στην εναγομένη εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της (αρθρ. 215 ΚΠολΔ όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4335/2015 : βλ. υπ’ αρ. Δ6318/11-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας Εφετείου…………. με έδρα το Πρωτοδικείο ……………, (………………), β) έχουν κατατεθεί από τους ενάγοντες εντός της προθεσμίας των εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής της (αρ. 237 παρ.1 Κ.Πολ.Δ., όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν.4335/2015) οι προτάσεις τους, μαζί με όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές, τα αποδεικτικά επίδοσης της αγωγής και το πληρεξούσιο έγγραφο προς τη δικηγόρο τους, και γ) περίληψη της αγωγής έχει νομίμως και εμπροθέσμως (άρθρ. 220 Κ.Πολ.Δ.) εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου …………., σε τόμο ……. και αριθμό ……. (βλ. υπ’αρ. ……………. πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα ………………). Η κρινόμενη αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, καθότι περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη νομική της θεμελίωση. Επίσης, η αγωγή είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1710, 1712, 1721, 1771, 1774, 1813, 1820, 1825, 1829, 1831, 1832, 1834, 1871, 1872, 1895, 1897 και 1899 Α.Κ., ως και σε αυτές των άρθρων 70, 74, 75, 176, 189 παρ.1 και 191 παρ.2 Κ.Πολ.Δ., εκτός από το αίτημα να διαταχθεί η βίαιη αποβολή της εναγομένης κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας των εναγόντων από το κληρονομιαίο ακίνητο, το οποίο είναι μη νόμιμο, διότι η αποβολή και η εγκατάσταση στο ακίνητο, δεν διατάσσονται από το Δικαστήριο, αλλά κατά το άρθρο 943Κ.Πολ.Δ., επί υποχρεώσεως προς παράδοση ή απόδοση ακινήτου πράγματος, προβλέπεται άμεση εκτέλεση που γίνεται με την εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή αποβολή του καθ’ού η εκτέλεση και εγκατάσταση σε αυτό του επισπεύδοντος, ενέργειες για τις οποίες συντάσσεται σχετική έκθεση από τον δικαστικό επιμελητή (αρθ. 931 Κ.Πολ.Δ.). Επομένως, η αποβολή και η εγκατάσταση αποτελούν μέσα εκτελέσεως τα οποία ο δικαστικός επιμελητής χρησιμοποιεί, δυνάμει της ως άνω διατάξεως (άρθ. 943 Κ.Πολ.Δ.), για να εκτελέσει την απόφαση που διατάσσει την απόδοση

του ακινήτου και αποτελούν έργο και καθήκον του δικαστικού επιμελητή (ορ.Α.Π. 419/2016 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 105/2016, ΕφΘεσσαλ 2382/2013 ΝΟΜΟΣ). Επισημαίνεται, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται, κατ’επιταγή της διάταξης του άρθρου 106 του Ν. 2961/2001, αυτεπαγγέλτως θέμα αναστολής της προόδου της δίκης μέχρι να προσαχθεί από την ενάγουσα πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ότι υποβλήθηκε σε αυτόν η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομιάς για τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία ή εκδόθηκε από αυτόν πράξη επιβολής φόρου, καθόσον, συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παραπάνω νόμου, ήτοι μεταξύ άλλων και σε περίπτωση επιδικίας περί το κληρονομικό δικαίωμα, ήτοι περίπτωση επιδικίας περί το υποκείμενο του κληρονομικού δικαιώματος (παρ. γ) συντρέχει δε η περίπτωση αυτή, οσάκις αμφισβητείται είτε η ιδιότητα ορισμένου προσώπου ως κληρονόμου (ή ως κληροδόχου) είτε η έκταση του κληρονομικού του δικαιώματος (ορ. Δ.Εφ.Πατρ.957/2017, Τ.Ν.Π. Νόμος). Κατά τα λοιπά και κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς για το αντικείμενο της καταβλήθηκε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου, μετά των υπέρ ΤΑΧΔΙΚ και ΤΝ προσαυξήσεων (βλ. υπ’αρ. 44697886895202288034 και 4470277119520228007 ηλεκτρονικά παράβολα σε συνδυασμό με τα από 29-12-2021 αποδεικτικό πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), οι ενάγοντες έχουν καταθέσει δηλώσεις για το κληρονομιαίο ακίνητο στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έχουν καταβάλει το αντίστοιχο πάγιο τέλος (βλ. από 28-12-2020 αποδεικτικά πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), καθώς στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία κτηματογράφησης και προσκομίζεται το σχετικό έντυπο ενημέρωσης των εναγόντων για δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30-11-2019) περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α 204/16-12-2019), ενώ για το παραδεκτό της συζήτησης δεν απαιτείται

η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, διότι η διαφορά είναι κληρονομική και όχι εμπράγματη άρθρο 54Α §5 Ν. 4174/2015), αλλά ούτε και προσκομιδή πιστοποιητικού του άρθρου 106 Ν. 2961/2001, εφόσον αντικείμενο της δίκης είναι αυτή καθ’ εαυτή η ύπαρξη του κληρονομικού δικαιώματος και στην περίπτωση αυτή, μέχρι την λήξη της επιδικίας και εφόσον υπό τα εκτιθέμενα στην αγωγή οι ενάγοντες δεν νέμονται το επίδικο κληρονομιαίο ακίνητο, αυτοί δεν υπέχουν φορολογική υποχρέωση.

Η εναγομένη, με τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, αρνείται αιτιολογημένα την αγωγή, προβάλλοντας τις εξής ενστάσεις: α) ένσταση συνεισφοράς και συνυπολογισμού εν ζωή χαριστικής παροχής και κάλυψης νόμιμης μοίρας, η οποία είναι νόμιμη (άρθρο 1834 ΑΚ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν, β) ένσταση κληρονομικής αναξιότητας της δεύτερης των εναγόντων, η οποία είναι νόμιμη (άρθρα 1860 επ. ΑΚ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν και γ) ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, διότι η νόμιμη μοίρα των εναγόντων έχει ήδη καλυφθεί από τις εν ζωή παροχές της διαθέτιδας προς αυτούς, γεγονός που γνωρίζουν οι ενάγοντες και άσκησαν προσχηματικά την υπό κρίση αγωγή για λόγους εκδίκησης, η οποία είναι νόμιμη (281 ΑΚ) και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία.

 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης στο ακροατήριο μετά την έκδοση της υπ’αρ. 25/10-5-2022 διάταξης επανάληψης της συζήτησης για εξέταση μαρτύρων, το λόγο γνώσης τους και των βαθμό αξιοπιστίας τους, των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υπ’ αριθ. …………. και ……………. ένορκες βεβαιώσεις που προσκομίζουν οι ενάγοντες, οι οποίες δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη ……………., μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης (βλ. υπ’ αριθ. ………………. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου ……………. με έδρα το Πρωτοδικείο …………… ………………. μετά της επισυναπτόμενης σε αυτή από 7-12-2021 εξώδικης κλήσης) και οι υπ’ αριθμ. ……………… και ……………… ένορκες βεβαιώσεις που προσκομίζει η εναγόμενη, οι οποίες δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη …………….., μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση των εναγόντων (βλ. υπ’αρ. ……………. και ……………… εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου ……………. με έδρα το Πρωτοδικείο ………………. ……………….., μετά της επισυναπτόμενης σε αυτή από 30-12-2021 εξώδικης κλήσης), καθώς και της υπ’αρ. …………………. ένορκης βεβαίωσης που προσκομίζουν οι ενάγοντες, η οποία δόθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………………, μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης (βλ. υπ’ αριθ. ……………… έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ………………… μετά της επισυναπτόμενης σε αυτή από συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εκ των οποίων ορισμένα ενδεικτικός αναφέρονται παρακάτω και παντός ουδενός παραλείπεται η συνεκτίμηση, από τις φωτογραφίες, που προσκομίζονται και που εξομοιώνονται με  έγγραφα (άρθρ. 444 παρ. 3 ΚΠολΔ), η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε από τους διαδίκους, από τις ομολογίες που συνάγονται 13-1-2022 εξώδικης κλήσης) προς αντίκρουση των προτάσεων και ισχυρισμών της εναγομένης, και που εκτιμώνται ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα ή είναι προσφορά για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εκ των οποίων ορισμένα ενδεικτικών αναφέρονται παρακάτω και παντός ουδενός παραλείπεται η συνεκτίμηση, από τις φωτογραφίες, που προσκομίζονται και που εξομοιώνονται με έγγραφα (αρθρ. 444 παρ. 3 ΚΠολΔ), η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε από τους διαδίκους, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων (άρθρα 261 εδ. β’ και 352 του ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη (ΚΠολΔ 336) και από όλη εν γένει την διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά:

Στις ………… απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη, ………….. του ……………..  και της …………….. , σύζυγος του πρώτου ενάγοντα και μητέρας της δεύτερης ενάγουσας, κάτοικος εν ζωή της τοπικής κοινότητας ……………. του Δήμου ……………. (βλ. υπ’αρ. ………….. ληξιαρχική πράξη θανάτου του Δ.Ε. ………. του Δήμου …………..), η οποία κατέλειπε ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς της: α) τον πρώτο ενάγοντα σύζυγό της, β) την δεύτερη ενάγουσα, νόμιμο τέκνο της και γ) την εναγομένη, νόμιμο τέκνο της (βλ. υπ’αρ. πρωτ. ………………. πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου …………….). Οι ανωτέρω θα καλούνταν στην κληρονομιά ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1813 Α.Κ. και 1820 Α.Κ., σε ποσοστό 1/4, άλλως 2/8 εξ αδιαιρέτου ο σύζυγός της και από 3/8 εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ενάγουσα και η εναγομένη. Προ του θανάτου της η αποβιώσασα είχε προβεί σε σύνταξη της υπ’ αρ. ………………… δημόσιας διαθήκης του συμβολαιογράφου …………….., η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’αρ. ……………… πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου …………, με την οποία εγκαθιστούσε κληρονόμο της την θυγατέρα της …………….. (εναγομένη), στην οποία κατέλειπε την ψιλή κυριότητα του κάτωθι ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. ……………. του Δ.Ε. ……………. του Δήμου …………., ήτοι μίας διώροφης οικοδομής, ανεγερθείσας σε εκτέλεση της υπ’αρ. ……………… οικοδομικής άδειας του πολεοδομικού γραφείου …………, συγκείμενη από ισόγεια αποθήκη 82,39 τ.μ. και διαμέρισμα πρώτου ορόφου 91,57 τ.μ., στην οποία κάθετη ιδιοκτησία αναλογεί ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου από ένα οικόπεδο εμβαδού 978,52 τ.μ. εντός του οικισμού …………….. στη θέση ……………. μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δόμησης ενός διακεκριμένου τμήματος οικοπέδου έκτασης 489,26 τ.μ., στη νότια πλευρά του όλου, καταλείποντας την επικαρπία του ακινήτου στον σύζυγό της (πρώτο ενάγοντα). Στη συνέχεια η αποβιώσασα κατέλειπε την από ……………… ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία βρέθηκε μετά το θάνατό της εντός της οικίας της στον……………., με την οποία διόρθωνε την προηγούμενη ως άνω δημόσια διαθήκη της, καθιστώντας κληρονόμο της και την θυγατέρα της ………………. (δεύτερη ενάγουσα), στην οποία κατέλειπε κατά πλήρη κυριότητα, ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω οικοπέδου και επί της ισόγειας αποθήκης εντός του οικοπέδου και συγκεκριμένα το βόρειο τμήμα αυτής, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’αρ. ……………. πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου ………….. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς από την δεύτερη ενάγουσα, οι ενάγοντες πληροφορήθηκαν, ότι δημοσιεύθηκε με το υπ’αρ ……………….. πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου …………….. και έτερη ιδιόγραφη διαθήκη με ημερομηνία σύνταξης αυτής την ………………., με την οποία η αποβιώσασα κατέλειπε ως μοναδική κληρονόμο κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της, την εναγομένη, η οποία κηρύχθηκε κυρία με το υπ’αρ. ……………. πρακτικό του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου. Εκ των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι ο διαθέτης εγκατέστησε μοναδική κληρονόμο στο σύνολο της περιουσίας της την κόρη της……………….., ενώ αντιθέτως, ουδέν κατέλειπε στο σύζυγό της (πρώτο ενάγοντα) και στην έτερη κόρη της …………………. (δεύτερη ενάγουσα), οι οποίοι, εφόσον συνέτρεχαν ως κληρονόμοι στην πρώτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής μαζί με την εναγομένη κόρη της (οπότε αδιαθέτου κληρονόμοι θα είχαν κληθεί στο 1/4, άλλως στα 2/8,-ό στα 4/16 της κληρονομιάς ο πρώτος ενάγων σύζυγός της και στα 3/8, άλλως 6/16 της κληρονομιάς η δεύτερη ενάγουσα κόρη της), εκλήθησαν ως νόμιμοι μεριδούχοι στο 1/8, άλλως 2/16 της κληρονομιάς ο πρώτος ενάγων σύζυγός της και στα 3/16 η δεύτερη ενάγουσα κόρη της, αφού η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας. Επομένως, ο πρώτος ενάγων σύζυγος και η δεύτερη ενάγουσα κόρη ετύγχαναν και νόμιμοι μεριδούχοι της αποβιώσασας συζύγου του πρώτου ενάγοντος και μητέρας της δεύτερης ενάγουσας στο μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας τους, ήτοι κατά το ποσοστό του 1/8, άλλως 2/16 ο πρώτος ενάγων σύζυγος και κατά ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ενάγουσα επί του συνόλου της κληρονομιαίας περιουσίας. Η κληρονομούμενη, κατά το χρόνο του θανάτου της είχε την πλήρη κυριότητα του κάτωθι περιουσιακού στοιχείου, που αποτελεί την κληρονομιαία περιουσία της, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. ……………. του Δ.Ε. …………. του Δήμου ………….., ήτοι μίας διώροφης οικοδομής, ανεγερθείσας σε εκτέλεση της υπ’αρ. ……………. οικοδομικής άδειας του πολεοδομικού γραφείου ……………, συγκείμενη από ισόγεια αποθήκη 82,39 τ.μ., αποτελούμενη από έναν ενιαίο χώρο και διαμέρισμα πρώτου ορόφου 91,57 τ.μ., αποτελούμενο από κουζίνα, σαλόνι, δύο δωμάτια και ένα μπάνιο, που ανεγέρθηκε στην νότια πλευρά του οικοπέδου εκτάσεως 489,26 τ.μ., με στοιχείο Β, η οποία αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία μετά του δικαιώματος περαιτέρω ανοικοδομήσεως και αποκλειστικής χρήσης στο συγκεκριμένο τμήμα του οικοπέδου μετά του αναλογούντος ποσοστού σ ’αυτήν 50% εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού …………….., της ομωνύμου Κοινότητας της Επαρχίας και Ειρηνοδικείου ……………… του Ν. Θεσσαλονίκης στη θέση ……………. και ήδη σήμερα στην Κοινότητα ……………. της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου …………….. της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πρόσοψη σε δύο κοινοτικούς δρόμους, συνολικής έκτασης κατά τον αρχικό τίτλο κτήσης 1.000,00 τ.μ. και κατόπιν νέας εμβαδομέτρησης 978,52 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με κοινοτική οδό επί τεθλασμένης πλευράς 13,12 γ.μ., 4,76 γ.μ. και 8,81 γ.μ., νότια με κοινόχρηστο ακίνητο και με οικόπεδο ιδιοκτησίας …………….. επί πλευράς 19,87 γ.μ., ανατολικά με οικόπεδο ιδιοκτησίας ……………… επί ελαφρώς τεθλασμένης γραμμής 13,18 γ.μ. και 27,71 γ.μ. και δυτικά με κοινοτική οδό επί τεθλασμένης πλευράς 20,40 γ.μ. και 22,73 γ.μ., η δε ως άνω κάθετη ιδιοκτησία με στοιχείο Β, εκτάσεως 489,26 τ.μ., που βρίσκεται στην νότια πλευρά του ως άνω μεγαλύτερου οικοπέδου, συνορεύει γύρωθεν, δυτικά με κοινοτική οδό επί πρόσοψης 19,60 γ.μ., νότια με κοινόχρηστο ακίνητο και με οικόπεδο ιδιοκτησίας ……………….. επί πλευράς 19,87 γ.μ., ανατολικά με οικόπεδο ιδιοκτησίας ……………… επί πλευράς 26,91 γ.μ. και βόρεια με το υπόλοιπα τμήμα του ιδίου οικοπέδου, με στοιχείο Α κάθετη ιδιοκτησία. Η αντικειμενική αξία του ως άνω κληρονομιαίου ακινήτου ανέρχεται σε 41.624,38 €, σύμφωνα με την υπ’αρ. 678/2020 δήλωση φόρου κληρονομιάς της εναγόμενης, ενώ η εμπορική αξία αυτού ανέρχεται σε 81.000,00 €, σύμφωνα με την από 21-9-2021 έκθεση εκτίμησης ακινήτου της εταιρία ………………, καταχωρημένης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών και 73.614,00 €, σύμφωνα με την από 1-12- 2021 έκθεση εκτίμησης της πολιτικής μηχανικού ………………. ήτοι ανέρχεται σε 77.307,00 € (μέσος όρος εκ των δύο εκτιμήσεων). Περαιτέρω η διαθέτιδα, ενόσω ήταν εν ζωή είχε προβεί με την υπ’αρ. …………………. πράξη της συμβολαιογράφου ………………….., η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………….. στον τόμο ………. και αριθμό .., σε σύσταση γονικής παροχής ψιλής κυριότητας παρακράτηση εφόρου ζωή της επικαρπίας, προς την δεύτερη ενάγουσα και την εναγομένη, με την ιδιότητά τους ως γνήσια τέκνα αυτής των κάτωθι κληροτεμαχίων, γεγονός που δεν αρνείται η εναγομένη: Α. Προς την δεύτερη ενάγουσα: 1) το ιδανικό μερίδιο των 4/12 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας στον με αριθμό 4 αγρό συνολικής 0 2) ένα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού (το νότιο) με χαρακτηριστικό στοιχείο 3Γ, έκτασης 9.104,33 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 27.313,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ………….. στην περιοχή του …………….., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 2.549,22 € και εμπορικής αξίας 4.500,00 €, 3) ένα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού έκτασης 2.748,68 τ.μ., που αποτελεί τμήμα των συνενωμένων αγρών με αριθμούς 824 και 825 συνολικής έκτασης 8.246,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ………….. της Τ.Κ. ……………, αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 769,62 € και εμπορικής αξίας 2.000,00 €, 4) έναν αγρό έκτασης 675,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση …………….. ή …………… στην περιοχή του………………, αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 189,00 € και εμπορικής αξίας 200,00 €, 5) έναν αγρό έκτασης 1.825,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση …………….. ή ……………….. στην περιοχή του ………….., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 511,00 € και εμπορικής αξίας 2.000,00 €, 6) έναν αγρό έκτασης 3.625,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ……………… στην περιοχή του …………….., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 1.015,00 € και εμπορικής αξίας 3.000,00 €, 7) έναν αγρό – ελαιώνας, έκτασης 1.549,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση …………… στην περιοχή του …………….., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 433,72 € και εμπορικής αξίας 2.000,00 € και 8) το 50% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διηρημένου τμήματος αγρού με χαρακτηριστικό στοιχείο …………., συνολικού εμβαδού 7.458,33 τ.μ., στην περιοχή ………………. του …………, που αποτελεί τμήμα του υπ’αρ. …………… αγρού συνολικής έκτασης 22.375,00 τ.μ., αντικειμενικής αξίας  κατά τον χρόνο της παροχής 469,88 € και εμπορικής αξίας 2.500,00 €, ήτοι η συνολική αντικειμενική αξία της γονικής παροχής των αγρών προς την δεύτερη ενάγουσα ανέρχεται στο ύψος των 7.058,59 ευρώ. Β. Προς την εναγομένη: 1) έναν αγρό έκτασης 1.931,73 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ………………. στην περιοχή του ………………, αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 486,80 € και εμπορικής αξίας 1.500,00 €, 2) έναν αγρό έκτασης 2.806,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ………………. στην περιοχή του …………….., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 707,11 € και εμπορικής αξίας 1.500,00 €, 3) το 1/3 εξ αδιαιρέτου από ένα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού έκτασης 6.957,00 τ.μ., που αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του υπ’αρ. 631 αγρού συνολικής έκτασης 20.375,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ………….. στην περιοχή του …………….., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 584,38 € και εμπορικής αξίας 1.500,00 € και 4) το 50% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διηρημένου τμήματος αγρού με χαρακτηριστικό στοιχείο ……., συνολικού εμβαδού 7.458,33 τ.μ., στην περιοχή ……………. του ……………., που αποτελεί τμήμα του υπ’αρ. …. αγρού συνολικής έκτασης 22.375,00 τ.μ., αντικειμενικής αξίας κατά τον χρόνο της παροχής 469,88 € και εμπορικής αξίας 2.500,00 €, ήτοι η συνολική αντικειμενική αξία της γονικής παροχής των αγρών προς την εναγομένη ανέρχεται στο ύψος των 2.248,17 ευρώ και η συνολική αντικειμενική αξία της γονικής παροχής των αγρών προς αμφότερες τις δύο κόρες της διαθέτιδας ανέρχεται σε 9.306,75 €, γεγονός που αποδέχεται και η εναγομένη, ως προελέχθη. Οι παροχές αυτές της κληρονομούμενης προς τους άνω μεριδούχους κληρονόμους της λαμβάνονται υπόψιν για την εξεύρεση της πλασματικής κληρονομικής ομάδας.

 

Περαιτέρω, η εναγόμενη με τις νομίμως και εμπρόθεσμως κατατεθειμένες προτάσεις της ισχυρίζεται ότι όσο ζούσε η κληρονομούμενη μητέρα της κατέβαλε ως οικονομική βοήθεια προς τον σύζυγό της – πρώτο ενάγοντα και προς την έτερη κόρη της και αδελφή της εναγομένης – δεύτερη ενάγουσα διάφορα χρηματικά ποσά για αγορά ακινήτων και ενίσχυση της επιχείρησης του συζύγου της δεύτερης ενάγουσας, τα οποία πρέπει να συνυπολογισθούν κι αυτά στη νόμιμη μοίρα τους. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η κληρονομούμενη κατέβαλε το έτος 1977 το ποσό των 350.000,00 δρχ. και ήδη σήμερα, μετά των μεταβολών του δείκτη τιμών καταναλωτή, ποσό 32.833,97 € στον σύζυγό της – πρώτο ενάγοντα για την αγορά στο όνομα του τελευταίου διαμερίσματος στην ………………, επί της οδού ……………, αρ. …., χρησιμοποιώντας οικονομίες που είχε συγκεντρώσει κατά την παραμονή και την εργασία της στην ……………., τον Νοέμβριο του 1996 το ποσό των 4.500.000,00 δρχ. και ήδη σήμερα, μετά των μεταβολών του δείκτη τιμών καταναλωτή, ποσό 21.921,14 € στην κόρη της – δεύτερη ενάγουσα για την αγορά στο όνομα της τελευταίας του ιδανικού μεριδίου 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός βιοτεχνικού χώρου στη ………………, επί της οδού ……………. αρ. ….. και το έτος 1981 το ποσό των 4.000.000,00 δρχ., άλλως 11.738,81 € στην κόρη της – δεύτερη ενάγουσα ως οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης του συζύγου της τελευταίας, ……………………….. Ο ισχυρισμός αυτός της εναγομένης συνιστά νόμιμη ένσταση (άρθρο 1833 Α.Κ.) και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ουσίαν. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της αυτού επικαλείται τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων της ……………….. και ………………… Πλην όμως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ουδόλως αποδεικνύονται από τις μαρτυρικές καταθέσεις οι καταβολές των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς αφ’ενός μεν δεν αποδείχθηκε κάποια στενή φιλική σχέση των μαρτύρων με την κληρονομούμενη, προκειμένου να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι η τελευταία είχε συζητήσει μαζί τους πριν το θάνατό της στενά προσωπικά, οικογενειακά και κληρονομικά ζητήματα, αφ’ ετέρου δε και οι ίδιες οι καταθέσεις είναι ανακριβείς και ασαφείς και δεν στηρίζονται σε άμεση και προσωπική γνώση των μαρτύρων, παρά σε συζητήσεις που ισχυρίζονται ότι έγιναν με την αποβιώσασα, ενώ δεν προσκομίζονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, πλην των καταθέσεων αυτών που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς. Συνεπώς, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού δεν προέκυψε ότι η κληρονομούμενη είχε προβεί σε οποιαδήποτε παροχή προς τον μεριδούχο σύζυγό της – πρώτο ενάγοντα, ώστε να προστεθεί αυτή στην κληρονομιά, ενώ προς την μεριδούχο κόρη της – δεύτερη ενάγουσα είχε προβεί στις προαναφερθείσες γονικές παροχές αγροτεμαχίων. Επιπλέον, δεν αποδείχθηκε ότι, πλην του προαναφερόμενου ακινήτου, η ανωτέρω διαθέτιδα είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία, με την ιδιόγραφη δε τελευταία διαθήκη της που κηρύχθηκε κυρία, προσέβαλε το κληρονομικό δικαίωμα της συζύγου της και της έτερης κόρης της ……………. Επομένως, οι ενάγοντες δικαιούνται να λάβουν τη νόμιμη μοίρα τους, η οποία ανέρχεται στο ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδας, δηλαδή σε ποσοστό 1/8 (ή 12,5%) για τον πρώτο ενάγοντα και 3/16 (ή 18,75 %) για την δεύτερη ενάγουσα, λαμβανομένου υπόψη ότι εκλήθησαν ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της αποβιώσασας με την ιδιότητα του εν ζωή συζύγου ο πρώτος και του γνησίου τέκνου η δεύτερη. Για τον υπολογισμό, εξάλλου, της νόμιμης μοίρας των ανωτέρω μεριδούχων και ήδη εναγόντων λαμβάνεται ως βάση η αξία της κληρονομιάς κατά το χρόνο θανάτου του διαθέτη, η οποία ανέρχεται σε 77.307,00 €, και αποτελεί την πραγματική ομάδα της κληρονομιάς. Από το ποσό αυτό δεν αφαιρούνται χρέη της κληρονομιάς και δαπάνες της κηδείας, εφόσον δεν επικαλούνται κάτι τέτοιο οι διάδικοι. Ακολούθως, προστίθενται και θεωρείται ότι υπάρχουν στην κληρονομιά (πλασματική κληρονομική ομάδα) οι γονικές παροχές, στις οποίες προέβη η κληρονομούμενη προς τις κόρες της, δεύτερη ενάγουσα και εναγόμενη,     με την την υπ’αρ. …………….. πράξη της συμβολαιογράφου ……………………., η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. στον τόμο …….. και αριθμό …., η αξία των οποίων κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκε ήταν 9.306,75 €. Με βάση την αυξημένη (πλασματική) κληρονομική ομάδα, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 86.613,76 € (77.307,00 + 9.306,75 € =) και με δεδομένο ότι δεν αποδείχθηκε καμία παροχή προς τον ανωτέρω πρώτο μεριδούχο, σύζυγο της κληρονομούμενης, εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του, ανερχόμενη σε 10.826,72 € (86.613,76 χ 12,5%), η οποία τίθεται ως αριθμητής με παρονομαστή του κλάσματος την αξία της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς (10.826,72/86.613,76), από την οποία θα λάβει ο μεριδούχος το απαιτούμενο ποσοστό της νόμιμης μοίρας του. Το κλάσμα αυτό ή ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή, δηλαδή 10.826,72/86.613,76 X 100 = 12,50%, αποτελεί το ποσοστό εξ αδιαιρέτου το οποίο θα έπρεπε να λάβει αυτούσιο ο ως άνω μεριδούχος επί του κληρονομιαίου ακινήτου. Ομοίως και για την δεύτερη ενάγουσα, εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα της, με βάση την αυξημένη (πλασματική) κληρονομική ομάδα, η αξία της οποίας ανέρχεται ως προελέχθη σε 86.613,76 €, ανερχόμενη σε 16.240,08€ (86.613,76 χ 18,75%), από το οποίο ποσό πρέπει να αφαιρεθούν οι εν ζωή γονικές παροχές προς αυτήν από την κληρονομούμενη, συνολικής αξίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 7.058,59 €, ήτοι (16.240,08 – 7.058,59 =) 9.181,49 €, η οποία τίθεται ως αριθμητής με παρονομαστή του κλάσματος την αξία της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς (9.181,49/ 86.613,76), από την οποία θα λάβει η μεριδούχος το απαιτούμενο ποσοστό της νόμιμης μοίρας της. Το κλάσμα αυτό ή ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή, δηλαδή 9.181,49/86.613,76 X 100 = 10,60 %, αποτελεί το ποσοστό εξ αδιαιρέτου το οποίο θα έπρεπε να λάβει αυτούσιο η ως άνω μεριδούχος επί του κληρονομιαίου ακινήτου. Η εναγομένη, άλλωστε, προσβάλλει το κληρονομικό δικαίωμα της νόμιμης μοίρας τους, καθόσον, με βάση την  τελευταία διαθήκη της αποβιώσασας, η οποία κηρύχθηκε κυρία, κατακρατεί ως αποκλειστική κληρονόμος, επιπλέον από την κληρονομική της μερίδα, και τα ανωτέρω ποσοστά (12,50% και 10,60% αντίστοιχα) που αναλογούν στην κληρονομική μερίδα των εναγόντων.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η κρινόμενη αγωγή και ως κατ’ουσίαν βάσιμη, να αναγνωρισθεί το κληρονομικό δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των εναγόντων κατά τα ως άνω ποσοστά και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης, η οποία κατακρατεί ως κληρονόμος της αποβιώσασας το ως άνω κληρονομιαίο ακίνητο ακίνητο, να αποδώσει αυτό στους ενάγοντες και κατά τα ως άνω ποσοστά τους 12,50 % στον πρώτο ενάγοντα και 10,60% στην δεύτερη ενάγουσα εξ αδιαιρέτου. Όσον αφορά το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να γίνει εν προκειμένω δεκτό, καθώς δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι’ αυτό, ούτε η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες που νίκησαν (907,908 ΚΠολΔ). Τέλος, μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων πρέπει, κατά μερική παραδοχή του σχετικού νόμιμου αιτήματος τους, να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης, ανάλογα με την έκταση της ήττας της τελευταίας (άρθρο 178 παρ.1 Κ.Πολ,Δ.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το κληρονομικό δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των εναγόντων κατά τα ποσοστά τους, ήτοι 12,50% εξ αδιαιρέτου για τον πρώτο ενάγοντα και 10,60% εξ αδιαιρέτου για την δεύτερη ενάγουσα, επί του κάτωθι κληρονομιαίου ακινήτου …………………. (περιγραφή του ακινήτου όπως αναφέρεται παραπάνω) και αποκλειστικής χρήσης στο συγκεκριμένο τμήμα του οικοπέδου μετά του αναλογούντος ποσοστού σ’αυτήν 50% εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο που βρίσκεται ………………. (περιγραφή του ακινήτου όπως αναφέρεται παραπάνω).

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να αποδώσει στους ενάγοντες κατά τα ποσοστά τους 12,50% εξ αδιαιρέτου στον πρώτο ενάγοντα και 10,60% εξ αδιαιρέτου στην δεύτερη  ενάγουσα, το κάτωθι κληρονομιαίο ακίνητο ………………….. (περιγραφή του  ακινήτου όπως αναφέρεται παραπάνω) μετά του δικαιώματος περαιτέρω ανοικοδομήσεως και αποκλειστικής χρήσης στο συγκεκριμένο τμήμα του οικοπέδου μετά του αναλογούντος ποσοστού σ’αυτήν 50% εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο…………………. (περιγραφή του οικοπέδου όπως αναφέρεται παραπάνω).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300 €) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Λαγκαδά στις 3 Αυγούστου 2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα