ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Ανάκληση δωρεάς ψιλής κυριότητας ακινήτων – Επίδοση σε εναγόμενη Αγνώστου διαμονής

  • Αρχική
  • Νομολογία
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Ανάκληση δωρεάς ψιλής κυριότητας ακινήτων – Επίδοση σε εναγόμενη Αγνώστου διαμονής

Αριθμός Απόφασης: 12850/2021
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Άννα Τσόρμπα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Αγγελόπουλο, Πρωτοδίκη, Κωνσταντίνο Πολύμερο, Πρωτοδίκη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Σταυρούλα Κουκουλίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 7η-6-2021, για να δικάσει την αγωγή με αριθμό κατάθεσης ……./……../2020 μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ……………… του ……. και της ………., κατοίκου ……. Νομού Κιλκίς, ΑΦΜ ……………., ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα τις προτάσεις δια της πληρεξούσιας δικηγόρου, Δήμητρας Σκιώτη (ΑΜ 9816).

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ……………… του και της ……., κατοίκου …… Θεσσαλονίκης (……..), η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο, δεν παραστάθηκαν οι διάδικοι στο ακροατήριο, κατέθεσαν δε τις προτάσεις όπως αναφέρεται ανωτέρω, με τις οποίες ζητούν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ.…/2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Αθανασίου Βακαλούδη, που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ.……./…..2020 φύλλο της εκδιδόμενης στην Αθήνα ημερησίας εφημερίδας υπό τον τίτλο «Ο ΛΟΓΟΣ» και το υπ’ αριθμ.…../…..2020 φύλλο της εκδιδόμενης στη Θεσσαλονίκη ημερησίας, επίσης, εφημερίδας υπό τον τίτλο «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήσης προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Εισαγγελέα του Δικαστηρίου τούτου, για την αγνώστου πλέον διαμονής εναγομένη, ενώ περίληψη του επιδοθέντος δικογράφου δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και στις ανωτέρω εφημερίδες που υπέδειξε ο ίδιος ο Εισαγγελέας (άρθρο 135 παρ. 1 σε συνδ. με τα άρθρα 134 παρ. 1 και 591 παρ. 1 α’ ΚΠολΔ). Η εναγομένη, όμως, δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 591 ΚΠολΔ και 271 παρ. 1, παρ. 2 εδ. α’ και παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4335/2015).

Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, «ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή, στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή». Ως αχαριστία, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς, θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας που επικρατούν στην κοινωνία και οφείλεται σε υπαιτιότητά του, προσβάλλει δε άμεσα αγαθά του δωρητή. Έτσι, αχαριστία μπορεί, κατά τις περιστάσεις, να αποτελεί και η χωρίς σοβαρό λόγο αδιαφορία του δωρεοδόχου γενικώς για την τύχη του δωρητή, όταν ο τελευταίος έχει ανάγκη περίθαλψης και οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν η δωρεά δεν συμφωνήθηκε υπό τον όρο της διατροφής του, όπως και η καταφρόνησή του με λόγο και έργο. Κριτήρια της βαρύτητας του παραπτώματος, από την αντικειμενική άποψη είναι ο δεσμός δωρητή και δωρεοδόχου, τα ελατήρια της δωρεάς και η αξία του αντικειμένου της, όπως και ο τρόπος ενέργειας και ο χαρακτήρας του δωρεοδόχου και το τυχόν συντρέχον πταίσμα του δωρητή, της συζύγου του ή στενού συγγενούς του, ενώ από υποκειμενική άποψη πρέπει να αποτελεί εκδήλωση αξιόμεμπτης συμπεριφοράς, ενδεικτική της έλλειψης ευγνωμοσύνης στην αφιλοκερδή χειρονομία του δωρητή (Καρακώστας Ι. σε Γεωργιάδη Απ. – Σταθόπουλο Μ., Αστικός Κώδιξ ΙΙΙ, Ειδικό Ενοχικό, άρθρο 505, σελ. 18 επ., ΑΠ 655/2014, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1832/2011, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 109/2010, ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 25/2013, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2013.71, ΕφΔωδ 184/2013, ΝΟΜΟΣ). Το ζήτημα αν η συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που καταδεικνύει την αχαριστία, συνιστά ή όχι βαρύ παράπτωμα αυτού, κρίνεται από το Δικαστή, ο οποίος για τη διαμόρφωση της κρίσης του εκτιμά τη συμπεριφορά αυτή με βάση αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τον βαθμό της υπαιτιότητας του δωρεοδόχου και τυχόν συντρέχον πταίσμα του δωρητού ή του συζύγου ή στενού συγγενούς του και αποφαίνεται, αν η υπ’ αυτού γενόμενη δεκτή, ως εμπίπτουσα κατά αντικειμενική κρίση στις νομικές έννοιες του βαρέως παραπτώματος και της αχαριστίας, συμπεριφορά του δωρεοδόχου συνιστά στην συγκεκριμένη περίπτωση βαρύ παράπτωμα και αχαριστία (ΑΠ 173/2017, ΝΟΜΟΣ). Το δικαίωμα ανάκλησης της δωρεάς για την ως άνω αιτία σύμφωνα με το άρθρο 509 του ΑΚ ασκείται με μονομερή δήλωση του δωρητή απευθυντέα προς τον δωρεοδόχο, η οποία είναι άτυπη, ακόμα κι αν αφορά ακίνητο, πρέπει δε να αναφέρεται σε αυτή και ο λόγος ανακλήσεως της δωρεάς για τη συγκεκριμένη αιτία, δηλαδή πραγματικά γεγονότα που συνιστούν βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου, τα οποία, βεβαίως, δύναται να αμφισβητήσει ο δωρεοδόχος ενώπιον του Δικαστηρίου, οπότε και θα αποτελέσουν το αντικείμενο της αποδείξεως, ενώ η μη αναφορά στη δήλωση του λόγου της ανάκλησης, καθιστά ανίσχυρη την ανάκληση, αφού ο δωρεοδόχος στερείται του δικαιώματος άμυνας κατά της ανάκλησης. Επομένως, μπορεί να λάβει χώρα κα με αγωγή. Η δήλωση αυτή, που συνιστά άσκηση διαπλαστικού δικαιώματος του δωρητή, επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της από την περιέλευση της στον δωρεοδόχο, εφόσον ο λόγος της ανάκλησης είναι αληθινός και μπορεί να δικαιολογήσει την ανάκληση (ΑΠ 1375/2014, ΑΠ 1832/2011, ΑΠ 648/2008, ΑΠ 155/1995, ΝΟΜΟΣ). Έτσι, για την ευδοκίμηση της αγωγής περί ανακλήσεως της δωρεάς πρέπει, αφενός ο λόγος αχαριστίας να υπάρχει κατά το χρόνο της ανάκλησης, αφετέρου να αποδείξει ο ενάγων την αλήθεια του αναφερόμενου στη δήλωση ανάκλησης λόγου και αν αυτός αφορά την επιδειχθείσα από το δωρεοδόχο αχαριστία, να αποδείξει το έναντι του βαρύ παράπτωμα, από το οποίο προήλθε αυτή (ΑΠ 1439/2017, ΑΠ 655/2014).

Περαιτέρω, με την αγωγή αναγνώρισης της εγκυρότητας της ανάκλησης μπορεί να σωρευτεί και αίτημα για αναζήτηση του δωρηθέντος. Η αγωγή αυτή είναι ενοχική και όχι εμπράγματη. Ο δωρητής, δηλαδή, έχει ενοχικό δικαίωμα για αυτούσια απόδοση του δωρηθέντος. Συγκεκριμένα, αν το δωρηθέν είναι ακίνητο και μεταβιβάστηκε στον δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της κυριότητας, μετά την ανάκληση της δωρεάς, γίνεται με καταδίκη του δωρεοδόχου σε αντίστοιχη δήλωση βούλησης και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου για αποδοχή της απόφασης αυτής. Η απόδοση όμως της νομής και κατοχής του πράγματος δεν προϋποθέτει καταδίκη σε δήλωση βούλησης και μπορεί να γίνει με αγωγή απόδοσης πράγματος που κατέχεται χωρίς αιτία μετά την ανάκληση, αφού και η κυριότητα είναι αποδοτέα μετά την εν λόγω ανάκληση, διότι στερείται πλέον νόμιμης αιτίας. Δηλαδή, είναι δυνατή η εκ μέρους του δωρητή άσκηση κατά του δωρεοδόχου και καταψηφιστικής αγωγής με νομική βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (κατ’ άρθρα 904 επ. και 509 ΑΚ) και αίτημα την καταδίκη σε επιστροφή του αντικειμένου της δωρεάς λόγω ανάκλησης της τελευταίας (αφού αποτέλεσμα της ανάκλησης είναι η αυτοδίκαιη ανατροπή της ενοχικής σύμβασης της δωρεάς για το μέλλον – ex nunc – και συνακόλουθα η γένεση της αξίωσης του δωρητή προς επιστροφή του αντικειμένου της δωρεάς κατ’ άρθρα 904 επ. ΑΚ (σχετ. Π. Κορνηλάκης, ΕιδΕνοχΔ Ι, 2002, σελ. 60, ΑΠ 904/2002, ΕλλΔνη 44.1346, ΑΠ 840/1994, ΕλλΔνη 37.100). Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία ο δωρεοδόχος δεν είναι σε θέση να προβεί σε αυτούσια απόδοση του ληφθέντος, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει την αξία του (ΕφΑθ 298/2008, ΕλλΔνη 2008.847, ΕφΘες 1490/2011, Αρμ 2012.49). Έτσι, αν το δωρηθέν είναι πράγμα ακίνητο και μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα, η επαναμεταβίβαση της κυριότητας μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς γίνεται, εφόσον αρνείται αυτήν ο δωρεοδόχος, με καταδίκη αυτού σε δήλωση βουλήσεως μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου περί αποδοχής της απόφασης αυτής (άρθρα 949 ΚΠολΔ, 1192 και 1198 ΑΚ, ΑΠ 840/1994, ΕλλΔνη 37, 100). Η αγωγή του άρθρου 949 ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει στο εδ. α’ ότι όταν κάποιος καταδικάζεται σε δήλωση βούλησης, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη, διακρίνεται, με κριτήριο τη ζητούμενη προστασία, σε αναγνωριστική, όταν με αυτή ζητείται απλώς η αναγνώριση της ύπαρξης αξίωσης προς δήλωση βούλησης και σε καταψηφιστική, όταν με αυτή ζητείται η καταψήφιση του εναγομένου σε επιχείρηση της δήλωσης βούλησης ή ενδεχομένως και σε παράδοση του πράγματος που οφείλεται βάσει της δήλωσης αυτής. Η ίδια αυτή αγωγή όταν αφορά μόνον την αναγνώριση της αξίωσης προς δήλωση βούλησης ή και την καταδίκη του εναγομένου σε επιχείρηση της οφειλόμενης δήλωσης, δεν εγγράφεται στα Βιβλία Διεκδικήσεων, κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ, ως ενοχική (Μακρίδου σε Κεραμεύς/ Κονδύλης/ Νίκας ΚΠολΔ, τομ Ι, εκδ. 2000, άρθρο 220 ατιθμ. 6, σελ. 476, Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 220 αριθμ. 20, 68 και 949, σελ. 1174, 1184 και 624). Η ίδια ρύθμιση ισχύει και όταν στο δικόγραφο της αγωγής σωρεύεται αξίωση προς δήλωση βούλησης και ενοχική (συμβατική) αξίωση προς παράδοση του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση βούλησης (ΕφΑθ3478/1985, ΝοΒ 33,1568), γιατί δεν καθίστανται στην περίπτωση αυτή επίδικο το ακίνητο του οποίου η παράδοση ζητείται, αλλά μόνο το σχετικό ενοχικό δικαίωμα του ενάγοντος να απαιτήσει από τον εναγόμενο την παράδοσή του. Αντίθετα, αν στο δικόγραφο της άνω αγωγής σωρεύεται και η εμπράγματη αξίωση του ενάγοντος προς παράδοση του πράγματος (άρθρο 1094 ΑΚ), τότε η εγγραφή της αγωγής είναι αναγκαία κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ (ΕφΑθ 2615/2009, ΕλλΔνη 50,1465, Μακρίδου σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ό.π. άρθρο 220 σελ. 476, Βαθρακοκοίλης, ό.π. άρθρο 220 και 949 αντιστοίχως, σελ. 1174 και 624 αντιστοίχως, Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεση, τομ. Β’ έκδ. β’, παρ. 2380, σελ. 662). Με άλλα λόγια, εάν στην ενοχική αγωγή, η οποία αφορά την εκπλήρωση της παροχής σε ακίνητο και έχει ως αντικείμενο την υποχρέωση του εναγομένου για τη μεταβίβαση στον ενάγοντα ακινήτου με βάση ενοχική σχέση, ενωθεί και αίτημα για την αναγνώριση και την προστασία εμπραγμάτου δικαιώματος στο ίδιο ακίνητο, που θα αποκτηθεί από τον ενάγοντα, μετά από την εκπλήρωση της παροχής αυτής από τον εναγόμενο, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της αγωγής ως ενοχικής και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η εγγραφή της στα Βιβλία Διεκδικήσεων, δεδομένου ότι το σωρευόμενο αυτό αίτημα δεν είναι εμπράγματο, στο μέτρο που δεν αναφέρεται σε εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο υφίσταται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και του οποίου ζητείται η προστασία με αγωγή, αλλά σε εμπράγματο δικαίωμα που θα αποκτηθεί στο μέλλον και με αίρεση ευδοκίμησης του αιτήματος της αγωγής για εκπλήρωση της παροχής από τον εναγόμενο (ΕφΑθ 3919/2003, ΕλλΔνη 46, 197, ΕφΑθ 3386/2003, ΕλλΔνη 46, 854, ΕφΑθ 6395/1995, ΕλλΔνη 37, 355, ΕφΘες 2221/1994, ΕλλΔνη 38, 877, ΕφΘες 2552/1996, Αρμ 1996/1100).

Με την κρινόμενη αγωγή, έτσι όπως το δικόγραφό της εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο, ο ενάγων εκθέτει ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. ……/2006 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ……….., νομίμως μεταγεγραμμένου, μεταβίβασε λόγω δωρεάς στην εναγόμενη την ψιλή κυριότητα, παρακρατώντας για τον εαυτό του την επικαρπία των κάτωθι ακινήτων: α. ένα (1) ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 85 τ.μ., αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, που συμμετέχει στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής με ποσοστό 70% εξ αδιαιρέτου, ευρισκόμενο σε οικόπεδο στον συνοικισμό …………. του Δημοτικού Διαμερίσματος ………. του άλλοτε Δήμου …….. και ήδη Δήμου Κιλκίς, Περιφέρειας, Νομού, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς, με αριθ…., ….. Ο.Τ., εκτάσεως 672 τ.μ., περικλειόμενο μεταξύ των στοιχείων Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Γ, οριζόμενο …….………….…….…., β. ποσοστό ½ ή 50% εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμ….. κατηγορίας τεμαχίου αγρού εκτάσεως 11.813 τ.μ. οριζόμενο ………………….., γ. ποσοστό 11,69% εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμ….. κατηγορίας τεμαχίου αγρού εκτάσεως 26.100 τ.μ., οριζόμενου ………………………., δ. ένα (1) αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του β’ ορόφου, εμβαδού 77,025 τ.μ. μικτών και 61,188 τ.μ. καθαρών, αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο που συμμετέχει στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής με ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, κείμενου επί οικοπέδου στη Δημοτική Ενότητα ……. του Δήμου ……., Περιφέρειας, Νομού και Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Υποθηκοφυλακείου …… Θεσσαλονίκης, επί της οδού ….., εκτάσεως 92,75 τ.μ. περικλειόμενο μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α και οριζόμενο ……….………., ε. ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμ….. αγροτεμαχίου εκτάσεων 3.125 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό …….., του Δημοτικού Διαμερίσματος ……, του άλλοτε Δήμου …. και ήδη Δήμου Κιλκίς. Ότι η ως άνω δωρεά έγινε από ιδιαίτερο καθήκον και για λόγους ευπρέπειας. Ότι από το έτος 2019, η εναγόμενη άρχισε να εκδηλώνει απέναντι του αρνητική και καταφρονητική συμπεριφορά συνεχιζόμενη αυτή η συμπεριφορά έως και το έτος 2020, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, οπότε στις 26-6-2020 ο ενάγων προέβη στην άσκηση της αγωγής, εμπεριέχουσα δήλωση ανάκλησης. Με βάση το ιστορικό αυτό, ο ενάγων ζητεί: α. να αναγνωριστεί ότι η εν λόγω δωρεά του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας των προαναφερόμενων τεσσάρων πρώτων ακινήτων (πλην του υπό στοιχείο ε ακίνητο, το οποίο πλέον δεν βρίσκεται στην ιδιοκτησία τους, καθώς με το αναφερόμενο νόμιμα μεταγεγραφέν συμβόλαιο δωρεάς της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, αμφότεροι μεταβίβασαν όλα τους τα δικαιώματα επ’ αυτού στην ………), στην οποία προέβη δυνάμει του υπ’ αριθμ……./2006 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή έχει νομίμως κι εγκύρως ανακληθεί, β. να υποχρεωθεί η εναγόμενη σε δήλωση βουλήσεως και δη να του αναμεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα των τεσσάρων δωρηθέντων ακινήτων διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησής της να δηλώσει τη σχετική βούλησή της και να καταδικαστεί σε δήλωση βούλησης αναμεταβίβασης αυτών κα γ. να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρ. 7,8,9,10,14,18,22 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία (άρθρ. 215, 226, 233, 237 επ. ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον Ν. 4335/2015). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρονται στην ως άνω μείζονα σκέψη σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 176, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι η αγωγή αυτή δεν υπόκειται σε εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρ. 220 ΚΠολΔ), ακόμη και όταν σωρεύεται σε αυτήν, εκτός από την καταδίκη του εναγομένου σε δήλωση βούλησης και (συμβατική) αξίωση για την παράδοση του ακινήτου στο οποίο αναφέρεται η οφειλόμενη δήλωση, όπως εν προκειμένω, γιατί αντικείμενο της δίκης και στην περίπτωση αυτή δεν είναι το ακίνητο του οποίου η παράδοση ζητείται, αλλά μόνον η αξίωση της ενάγουσας (ενοχικό δικαίωμα) να απαιτήσει από το εναγόμενο την παράδοση του πράγματος (Β. Βαθρακοκοίλης ΚΠολΔ, υπό άρθρο 220 παρ. 20, ΕφΠειρ 678/2005, ΕφΑθ 3386/2003, ΠΠρΕδ 108/2011, άπασες σε ΝΟΜΟΣ), έχει δε καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ……………… e-παράβολο), ενώ τηρήθηκε και η διαδικασία εγγραφής ενημέρωσης για δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση.

Οι πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος που δεν αναφέρονται σε γεγονότα για τα οποία απαγορεύεται ομολογία, τεκμαίρονται ομολογημένοι, λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης, εναντίον δε της αγωγής δεν υπάρχει κάποια ένσταση εξεταζόμενη αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 271 παρ. 3 ΚΠολΔ). Επομένως, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωριστεί η ανάκληση από τον ενάγοντα της ως άνω δωρεάς που έγινε δυνάμει του υπ’ αριθμ. ………./2006 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ……………, όσο αφορά στα ένδικα τέσσερα ακίνητα και να υποχρεωθεί η εναγόμενη σε δήλωση βούλησης με περιεχόμενο την νομότυπη αναμεταβίβαση στον ενάγοντα της ψιλής κυριότητας των ακινήτων αυτών, σε περίπτωση δε άρνησής της, να καταδικαστεί σε δήλωση βουλήσεως προς τούτο ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να επιβληθούν στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, λόγω τη ήττας της (άρθρα 176, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας, ενώ σε περίπτωση που η εναγόμενη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης, πρέπει να οριστεί το παράβολο ερημοδικίας (501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι έχει ανακληθεί η δωρεά που έγινε δυνάμει του υπ’ αριθμ. ………./2006 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ………….., νομίμου μεταγεγραμμένου στο Υποθηκοφυλακείο …………. στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής …, που αφορά στα κάτωθι ακίνητα:

α. ένα (1) ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 85 τ.μ., αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, που συμμετέχει στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής με ποσοστό 70% εξ αδιαιρέτου, ευρισκόμενο σε οικόπεδο στον συνοικισμό …………. του Δημοτικού Διαμερίσματος ………. του άλλοτε Δήμου …….. και ήδη Δήμου Κιλκίς, Περιφέρειας, Νομού, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς, με αριθ…., ….. Ο.Τ., εκτάσεως 672 τ.μ., περικλειόμενο μεταξύ των στοιχείων Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Γ, οριζόμενο …….………….…….…., β. ποσοστό ½ ή 50% εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμ….. κατηγορίας τεμαχίου αγρού εκτάσεως 11.813 τ.μ. οριζόμενο ………………….., γ. ποσοστό 11,69% εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμ….. κατηγορίας τεμαχίου αγρού εκτάσεως 26.100 τ.μ., οριζόμενου ………………………., δ. ένα (1) αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του β’ ορόφου, εμβαδού 77,025 τ.μ. μικτών και 61,188 τ.μ. καθαρών, αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο που συμμετέχει στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής με ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, κείμενου επί οικοπέδου στη Δημοτική Ενότητα ……. του Δήμου ……., Περιφέρειας, Νομού και Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Υποθηκοφυλακείου …… Θεσσαλονίκης, επί της οδού ….., εκτάσεως 92,75 τ.μ. περικλειόμενο μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α και οριζόμενο ……….………

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να αναμεταβιβάσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ενάγοντα την ψιλή κυριότητα επί των ακινήτων, που περιγράφονται στο διατακτικό της απόφασης αυτής και στο ανωτέρω συμβόλαιο και να του τα παραδώσει και σε περίπτωση που η εναγόμενη αρνηθεί να συμπράξει στην κατάρτιση του συμβολαίου μεταβιβάσεως κυριότητας, την καταδικάζει σε δήλωση βουλήσεως προς αναμεταβίβαση της επιδίκου ψιλής κυριότητας.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα