ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Κτηματολόγιο – Διόρθωση εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής “Αγνώστου Ιδιοκτήτη” – Γεωτεμάχια ως τμήματα μείζονος έκτασης – Χωρική μεταβολή – Δημιουργία νέων ΚΑΕΚ

  • Αρχική
  • Νομολογία
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Κτηματολόγιο – Διόρθωση εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής “Αγνώστου Ιδιοκτήτη” – Γεωτεμάχια ως τμήματα μείζονος έκτασης – Χωρική μεταβολή – Δημιουργία νέων ΚΑΕΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 163/2020

 

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης α’ αίτησης: 1568/290/2019

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης β’ αίτησης: 1569/289/2019

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης γ’ αίτησης: 1570/288/2019

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Αναπληρωματική Κτηματολογική Δικαστή Αικατερίνη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε με την με αριθμό 5/21-01-2020 πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Μαρία Περιστεροπούλου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του κατά τη δικάσιμο της 6ης Φεβρουαρίου 2020, για να κρίνει τις υποθέσεις:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………………., ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμητρας Σκιώτη του Λαζάρου (Α.Μ. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 9816), κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθμός 26), που κατέθεσε προτάσεις. Συμπαραστάθηκε η ασκούμενη Δικηγόρος Ιωάννα Κυριακίδου (Α.Μ. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 189/2019).

 

Ο αιτών κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 12-11-2019 τις µε ίδια ημερομηνία αιτήσεις του µε αντικείμενο τις διορθώσεις κτηματολογικής εγγραφής. Σχετικά συντάχθηκαν οι με αριθμούς 1568/290/2019, 1569/289/2019 και 1570/288/2019 εκθέσεις κατάθεσης δικογράφων και η συζήτηση των υποθέσεων ορίστηκε για τη δικάσιμο που μνημονεύεται στην αρχή της απόφασης.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση των υποθέσεων, μετά την εκφώνησή τους κατά τη σειρά εγγραφής τους στο οικείο πινάκιο, η πληρεξούσια Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα της απόφασης πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου και στις προτάσεις που κατέθεσε.

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

 

 

1)Εκκρεµούν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου οι με αριθμό κατάθεσης 1568/290/2019, 1569/289/2019 και 1570/288/2019 αιτήσεις οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, καθώς αφορούν στη διόρθωση της ίδιας κτηματολογικής εγγραφής, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και µε τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς το άρθρο 741 ΚΠολΔ).

 

2)Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. α’ του ν. 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4164/2013, στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», όταν ζητείται η διόρθωση αντί της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις µε αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αίτησης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Επιπλέον, σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. β’ του ν. 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4164/2013, µε την αίτηση της περίπτωσης α΄ μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα κατά την κείμενη νομοθεσία, η οποία δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής και η καταχώριση του δικαιώματος στο φερόμενο στο μη μεταγεγραμμένο τίτλο ως αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν όλες οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος. Τέλος, σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. ε’ του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 4164/2013, για τη συζήτηση της ως άνω αίτησης, προσκομίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμά γεωμετρικών µμεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται µε την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα.

 

Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών µε τις υπό κρίση αιτήσεις του ισχυρίζεται ότι είναι αποκλειστικός κύριος των τριών (3) αναλυτικά περιγραφόμενων στα δικόγραφά του ακινήτων, εμβαδού 2.400 τ.μ. το καθένα από αυτά, τα οποία βρίσκονται στη θέση «Σκάλα-Όριο Μακρυγιάλου» στην Τοπική Κοινότητα Πύδνας (Κίτρους) της Δημοτικής Ενότητας Πύδνας του Δήµου Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αποτελούν τμήματα ενός ευρύτερης έκτασης γεωτεμαχίου, εμβαδού 11.424 τ.µ., που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού µε ΚΑΕΚ 39……………2/0/0. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι απέκτησε την κυριότητα των εν λόγω ακινήτων δυνάμει των μνημονευόμενων στις αιτήσεις του τίτλων κτήσης, οι οποίοι μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης. Επιπλέον, εκθέτει ότι τα παραπάνω ακίνητα δεν αποτυπώθηκαν ως αυτοτελή γεωτεμάχια µε ξεχωριστούς ΚΑΕΚ και ότι το εμπράγματο δικαίωμα του επί αυτών δεν καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού και συγκεκριμένα ότι στο κτηματολογικό φύλλο µε ΚΑΕΚ 39………………………….2/0/0 αναγράφεται ως δικαιούχος κύριος «άγνωστος». Τέλος, ισχυρίζεται ότι η ανωτέρω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας του επί των παραπάνω ακινήτων . Με βάση τους ισχυρισμούς του αυτούς ο αιτών ζητά να διαταχθεί η διόρθωση της ανωτέρω ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού, ώστε: να αποτυπωθούν τα παραπάνω ακίνητα ως αυτοτελή γεωτεµάχια και να δημιουργηθούν ιδιαίτερα κτηματολογικά φύλλα για αυτά με ξεχωριστούς ΚΑΕΚ, στα οποία θα αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος ο ίδιος, και (β) στο κτηματολογικό φύλλο µε ΚΑΕΚ 39………………2/0/0 να διορθωθεί το στοιχείο του εμβαδού µε την αφαίρεση από το αναγραφόμενο εμβαδόν των εμβαδών των τριών ακινήτων του.

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματά τους οι υπό κρίση αιτήσεις αρμόδια εισάγονται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, για να συζητηθούν κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 6 παρ. 3 περ. α΄ εδ. α’ του ν. 2664/1998 και άρθρα 739επ. ΚΠολΔ), και για το παραδεκτό τους: (οι) ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 περ. α’ του ν. 2664/1998 και 102 παρ. 2 του ν. 4623/2019, δεδομένου ότι η περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μακρυγιάλου (πρώην Κοινότητα Μακρυγιάλου) του Δήμου Μεθώνης του Νομού Πιερίας κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, ενώ η με αριθμό 332/2/10-10-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. περί έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 20-10-2005, (β) κοινοποιήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, ήτοι εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή τους, στο Ελληνικό Δημόσιο κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 περ. α΄ εδ. β’ του ν. 2664/1998 (βλ. σχ. τις με στοιχεία 2292Ε’/20-11-2019, 2290Ε΄/20-11-2019 και 2291 Ε’/20-1 1-2019 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά µε έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών……………) και (γ) καταχωρίστηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα την 14-11-2019 στο οικείο κτηματολογικό φύλλο με αριθμούς καταχώρισης 190, 191 και 192 (βλ. σχ. τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 190/14-11-2019, 191/14-11-2019 και 192/14-11-2019 πιστοποιητικά καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταµένης του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού). Είναι δε νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 369, 513, 1033, 1192 περ. 1 ΑΚ, 6 παρ. 1-3 και 11 παρ. 1 και 3 του ν. 2664/1998. Πρέπει, επομένως, να εξεταστούν περαιτέρω οι υπό κρίση αιτήσεις και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής τους προσκομίζονται: (α) αντίγραφα του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου στο οποίο αφορούν οι διορθώσεις, (β) τα από Ιουλίου 2019 τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού…………, στα οποία αποτυπώνονται οι γεωμετρικές µμεταβολές που επέρχονται με τις αιτούμενες διορθώσεις στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 39……………….2/0/0 και (γ) οι με αριθμούς πρωτοκόλλου 1955462/ΕΠΕΑ-ΔΚ10785/19-12-2019, 1955464/ΕΠΕΑ-ΔΚ10786/17-01-2020 και 1955465/ΕΠΕΑ-ΔΚ10787/13-01-2020 εισηγήσεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης των γεωμετρικών µμεταβολών που επέρχονται με τις αιτούμενες διορθώσεις στα κτηματολογικά διαγράμματα (άρθρο 6 παρ. 3 περ. ε’ του ν. 2664/1998).

 

3)Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης της μάρτυρα του αιτούντος, η οποία έλαβε χώρα νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της απόφασης πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, σε συνδυασμό προς το σύνολο των εγγράφων, τα οποία νόμιμα προσκομίζει ο αιτών, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα:

 

Ο αιτών είναι αποκλειστικός κύριος τριών (3) αγροτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στη θέση «Σκάλα-Όριο Μακρυγιάλου» στην Τοπική Κοινότητα Πύδνας (Κίτρους) της Δημοτικής Ενότητας Πύδνας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, και συγκεκριμένα: (α) ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 2.400 τ.μ., το οποίο συνορεύει γύρωθεν ανατολικά µε Επαρχιακή Οδό Μακρυγιάλου-Αλυκών Κίτρους σε πλευρά μήκους 59 μ., βορειοδυτικά µε αγροτική οδό σε πλευρά μήκους 60 μ., νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία …………… σε πλευρά μήκους 35 µ. και νοτιοδυτικά με πρώην ιδιοκτησία ………. και ήδη δική του σε πλευρά μήκους 52 µ., (β) ενός αγροτεμαχίου, εµβαδού 2.400 τ.μ., το οποίο συνορεύει γύρωθεν βορειοανατολικά µε πρώην ιδιοκτησία ………. και ήδη δική του σε πλευρά μήκους 52 µ., βορειοδυτικά με ιδιοκτησία ………….. σε πλευρά µμήκους 48 µ., νοτιοανατολικά µε ιδιοκτησία …………… σε πλευρά µμήκους 42 μ. και νοτιοδυτικά µε πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων ……………. και ήδη δική του σε πλευρά µμήκους 55 µ., και (γ) ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 2.400 τ. µ, το οποίο συνορεύει γύρωθεν βορειοανατολικά με πρώην ιδιοκτησία ………………. και ήδη δική του σε πλευρά μήκους 55μ., βορειοδυτικά με ιδιοκτησία ………………….. σε πλευρά μήκους 57μ.  νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία …………….. σε πλευρά μήκους 28μ. και νοτιοδυτικά µε ρέμα σε πλευρά µμήκους 64 μ.

 

Το πρώτο από τα παραπάνω περιγραφόμενα αγροτεμάχια περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος δυνάμει του με αριθμό 15149/15-07-2004 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου ……………………, το οποίο µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 476 και µε αριθμό 498. Στη δικαιοπάροχο του αιτούντος……………, το γένος……….., το ανωτέρω αγροτεμάχιο είχε περιέλθει από κληρονομία του αποβιώσαντος την 29-10-1996 συζύγου της………….., την οποία αποδέχθηκε µε την µε αριθμό 216/09-01-1997 έκθεση αποδοχής κληρονομίας της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Κατερίνης, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 367 και µε αριθμό 174. Στον κληρονομούμενο ………………….είχε περιέλθει από κληρονομία του αποβιώσαντος την 26-08-1963 πατέρα του…………….., την οποία είχε αποδεχθεί µε την µε αριθμό 2526/27-03-1991 δήλωση αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Κατερίνης ………….. που µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 274 και µε αριθμούς 221 και 222, στον δε πατέρα αυτού ………………. είχε περιέλθει µε τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς κατείχε αυτό µε διάνοια κυρίου συνεχώς και αδιάλειπτα από το έτος 1932 έως και τον θάνατό του το έτος 1963, δηλαδή για χρονικό διάστημα µμεγαλύτερο της εικοσαετίας, χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν.

 

Το δεύτερο από τα παραπάνω περιγραφόμενα αγροτεμάχια περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος δυνάμει του µε αριθμό 15150/15-07-2004 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου………………….., το οποίο µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 476 και µε αριθμό 499. Στον δικαιοπάροχο του αιτούντος …………………..το ανωτέρω αγροτεμάχιο είχε περιέλθει από κληρονομία του αποβιώσαντος την 26-08-1963 πατέρα του……………., την οποία αποδέχθηκε µε την με αριθμό 110 /04 02- 1999 δήλωση αποδοχής κληρονομίας της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 392 και µε αριθμούς 195 και 196, στον δε κληρονομούμενο πατέρα του ………………. είχε περιέλθει µε τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς κατείχε αυτό µε διάνοια κυρίου συνεχώς και αδιάλειπτα από το έτος 1932 έως και τον θάνατό του το έτος 1963, δηλαδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας, χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν.

 

Το τρίτο από τα παραπάνω περιγραφόμενα αγροτεμάχια περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος δυνάμει του µε αριθμό 15151/15-07-2004 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου………………., το οποίο µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 476 και µε αριθμό 500. Στους δικαιοπαρόχους του αιτούντος ……………………….. το ανωτέρω αγροτεμάχιο είχε περιέλθει από κληρονομία του αποβιώσαντος την 18-08-1982 συζύγου της πρώτης και πατέρα των λοιπών…………………, την οποία αποδέχθηκαν µε την µε αριθμό 13656/14-03-2002 δήλωση αποδοχής κληρονομίας της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου που µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 440 και µε αριθμούς 350 και 351. Στον κληρονομούμενο ……………….είχε περιέλθει από κληρονομία του αποβιώσαντος την 26-08-1963 πατέρα του………………., την οποία αποδέχθηκαν για λογαριασμό του ……………….οι κληρονόμοι του µε την με αριθμό 11041/Ο4-02-1999 δήλωση αποδοχής κληρονομίας της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου που µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 392 και µε αριθμούς 195 και 196, στον δε πατέρα αυτού ……………….. είχε περιέλθει µε τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς κατείχε αυτό µε διάνοια κυρίου συνεχώς και αδιάλειπτα από το έτος 1932 έως και τον θάνατό του το έτος 1963, δηλαδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας, χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν.

 

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι οι εκτάσεις των παραπάνω ακίνητων περιλήφθηκαν στα όρια της περιοχής της Κοινότητας Μακρυγιάλου του Νομού Πιερίας που κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση με την µε αριθμό 100116/7687/27-12-1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β’ 1099/1995). Ωστόσο, επειδή ο αιτών παρέλειψε να υποβάλει δηλώσεις ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογράφησης της Κοινότητας Μακρυγιάλου, τα ανωτέρω αγροτεμάχια δεν αποτυπώθηκαν ως αυτοτελή γεωτεμάχια με ξεχωριστούς ΚΑΕΚ, αλλά οι εκτάσεις τους συμπεριλήφθηκαν στην έκταση ενός ακινήτου, συνολικού εμβαδού 11.424 τ.µ., το οποίο καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού με ΚΑΕΚ 39…………….2/0/0 και δικαιούχο κυριότητας «άγνωστο». Η ανωτέρω αρχική εγγραφή είναι, σύμφωνα προς όσα έχουν αποδειχτεί, ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας του αιτούντος επί των παραπάνω περιγραφόμενων ακινήτων. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η µμεταγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας του αιτούντος θα έπρεπε να είχε γίνει και στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κολινδρού σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.δ. 4201/1961, λόγω της αμφισβήτησης που υπάρχει ως προς την περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα επίδικα ακίνητα (βλ. σχ. Απ. Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο, δεύτερη έκδοση, 2010, σελ. 1197 και Τσολακίδη σε Απ. Γεωργιάδη, Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, τόμος Η, 2013, άρθρο 1192, αριθ. 5, σελ. 385). Ωστόσο, η ως άνω παράλειψη του αιτούντος δεν ασκεί έννομη επιρροή, καθώς κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. β’ του ν. 2664/1998 με τις κρινόμενες αιτήσεις μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλους πράξεις μεταγραπτέες κατά την κείμενη νομοθεσία, οι οποίες δεν έχουν µμεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, και επιπλέον στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν όλες οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος κυριότητας του αιτούντος επί των παραπάνω ακινήτων.

 

Εξάλλου, τα επίδικα εδαφικά τμήματα, εμβαδού 2.400 τ.µ. το καθένα από αυτά, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν από την έκταση του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 39 030 03 12 092/0/0 και να αποτυπωθούν ως αυτοτελή γεωτεμάχια, εμφαίνονται στο από Ιουλίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών µμεταβολών του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ………… που προσκομίζει ο αιτών ως εξής: (α) το πρώτο από αυτά υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και συντεταγμένες κορυφών Α) Χ: 382597.452, Υ: 4471234.357, Β) Χ: 382609.612 Υ: 4471176.624, Γ) Χ: 382588.688, Υ: 4471152.410, Δ) Χ. 382552.838, Υ: 4471194. 234, Ε) Χ: 382575. 694, Υ: 4471214. 639, (β) το δεύτερο από αυτά υπό στοιχεία Δ- Γ-Ζ-Η-Δ και συντεταγμένες κορυφών Δ) Χ: 382552.838, Υ: 4471194234, Γ) Χ: 382588.688, Υ: 4471152410, Ζ) Χ: 382561.882, Υ: 4471121387, Η) Χ: 382521.143, Υ: 4471165731 και (γ) το τρίτο από αυτά υπό στοιχεία Η-Ζ-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Η και συντεταγµένες κορυφών Η) Χ: 382521.143, Υ: 4471165.731, Ζ) Χ: 382561.882, Υ: 4471121.387, Θ) Χ: 382548.627, Υ: 4471106.049, Ι) Χ: 382540.524, Υ: 447110.6675, Κ) Χ: 382523.329, Υ: 4471110.058, Λ) Χ.: 382512.154, Υ: 4471114.023, Μ) Χ: 382501.186, Υ: 4471124.151, Ν) Χ: 382495.874, Υ: 4471128.626, Ξ) Χ: 382483.656, Υ: 4471126.317, O) Χ: 382479.156, Υ: 4471126.345, Π) Χ: 382498.466, Υ: 4471144.835. Τέλος, όπως αποδεικνύεται από τις µε αριθμούς πρωτοκόλλου 1955465/ΕΠΕΑ-ΔΚ10787/13-01-2020, 1955464/ΕΠΕΑ-ΔΚ10786/17-01-2020 και 1955462/ΕΠΕΑ-ΔΚ10785/19-12-2019 εισηγήσεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την απεικόνιση των αιτούμενων µε τις κρινόμενες αιτήσεις γεωμετρικών μεταβολών και την εισαγωγή τους στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.

 

Με βάση τα παραπάνω πραγματικά γεγονότα που αποδείχτηκαν πρέπει να γίνουν δεκτές οι κρινόμενες αιτήσεις ως βάσιμες και στην ουσία τους και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού, ώστε: (α) να αποτυπωθούν τα ανωτέρω περιγραφόμενα εδαφικά τμήματα ως αυτοτελή γεωτεμάχια και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο για καθένα από αυτά με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, (β) στο κτηματολογικό φύλλο που θα δημιουργηθεί για καθένα από τα παραπάνω εδαφικά τμήματα να αναγραφεί ο αιτών ως δικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό 100% με τίτλους κτήσης τα ανωτέρω μνημονευόμενα συμβόλαια αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου …………… που µμεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης και (γ) στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 3…………….2/0/0 να διορθωθεί το στοιχείο του εμβαδού µε την αφαίρεση από το αναγραφόμενο εμβαδόν των 11.424 τ.μ. του συνολικού εμβαδού των τριών εδαφικών τμημάτων, ήτοι 7.200 τ.μ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει τις με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης 1569/289/2019 και 1570/288/2019 αιτήσεις.

ΔΕΧΕΤΑΙ τις αιτήσεις.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κολινδρού, ώστε:

 

(α) το εδαφικό τμήμα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 3……………2/0/0, εµβαδού 2.400 τ. µ., όπως αυτό εμφαίνεται στο από Ιουλίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών µμεταβολών του Αγρονόµου – Τοπογράφου Μηχανικού ……… υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και συντεταγμένες κορυφών Α) Χ: 382597.452, Υ: 4471234357, Β) Χ: 382609.612, Υ: 4471176624, Γ) Χ: 382588.688, Υ: 4471152410, Δ) Χ: 382552.838, Υ: 4471194234, Ε) Χ: 382575.694, Υ: 4471214639, να αποτυπωθεί ως αυτοτελές γεωτεμάχιο και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο για αυτό με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, στο οποίο θα αναγραφεί ο αιτών ………………….. ως δικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό 100% µε τίτλο κτήσης το με αριθµό 15149/15-Ο7-2004 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου …………… που µμεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 476 και µε αριθμό 498,

 

(β) το εδαφικό τμήμα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 39…………………..2/0/0, εμβαδού 2.400 τ.µ., όπως αυτό εμφαίνεται στο από Ιουλίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού …………. υπό στοιχεία Δ-Γ-Ζ-Η-Δ και συντεταγμένες κορυφών Δ) Χ: 382552.838, Υ: 4471194234, Γ) Χ: 382588.688, Υ: 4471152410, Ζ) Χ: 382561.882, Υ: 4471121387, Η) Χ: 382521.143, Υ: 4471165731, να αποτυπωθεί ως αυτοτελές γεωτεμάχιο και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο για αυτό µε ξεχωριστό ΚΑΕΚ, στο οποίο θα αναγραφεί ο αιτών ………………. ως δικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό 100% µε τίτλο κτήσης το µε αριθµό 15150/15-07-2004 συµβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου ……….. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 476 και µε αριθμό 499,

 

(γ) το εδαφικό τμήμα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 39…………………2/0/0, εμβαδού 2.400 τ.µ., όπως αυτό εμφαίνεται στο από Ιουλίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ……….. υπό στοιχεία Η-Ζ-Θ-|-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Η και συντεταγμένες κορυφών Η) Χ: 382521.143, Υ: 4471165731, Ζ) Χ: 382561.882, Υ: 4471121387, Θ) Χ: 382548.627, Υ: 4471106049, |) Χ: 382540.524, Υ: 4471106675, Κ) Χ: 382523.329, Υ: 4471110058, Λ) Χ: 382512.154, Υ: 4471114023, Μ) Χ: 382501.186, Υ: 4471124151, Ν) Χ: 382495.874, Υ: 4471128626, Ξ) Χ: 382483.656, Υ: 4471126317, 0) Χ: 382479.156, Υ: 4471126345, Π) Χ: 382498.466, Υ: 4471144835, να αποτυπωθεί ως αυτοτελές γεωτεμάχιο και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο για αυτό με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, στο οποίο θα αναγραφεί ο αιτών …….. ως δικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό 100% µε τίτλο κτήσης το µε αριθμό 15151/15-07-2004 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου …………… που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο 476 και µε αριθμό 500, και

 

(δ) στο κτηματολογικό φύλλο µε ΚΑΕΚ 39………………2/0/0 να διορθωθεί το στοιχείο του εμβαδού µε την αφαίρεση από το αναγραφόμενο εμβαδόν των 11.424 τ.µ. συνολικού εμβαδού 7.200 τ.µ..

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κατερίνη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας Δικηγόρου του, την …. Μαϊου 2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα