ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Νομικά αβάσιμη η αίτηση για λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων μετά από Πρακτικό Δικαστικού Συμβιβασμού

  • Αρχική
  • Νομολογία
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Νομικά αβάσιμη η αίτηση για λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων μετά από Πρακτικό Δικαστικού Συμβιβασμού

ΑΡΙΘΜΟΣ 146/2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

 

     ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Μαντζάρη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα.

     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Ιουλίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

     ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …….. του …….. και της …….., κατοίκου Θεσσαλονίκης, κατόχου του ΑΦΜ …….., η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ………

     ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: …….. του …….., κατοίκου Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Δήμητρας Σκιώτη (Α.Μ. 9816).

Η αιτούσα κατέθεσε την µε αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ …….. /2020 – ΕΑΚ ……../2020 αίτηση για την οποία ορίστηκε δικάσιμος αρχικά η 1-6-2020 και κατόπιν δύο µε αιτήματα της αιτούσας αναβολών, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά τη συζήτηση της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι δυνάμει του από 1-7-2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, η καθ’ ης εκμίσθωσε σε εκείνη για πέντε έτη, ένα ισόγειο κατάστημα, εμβαδού αρχικά 54 τ.µ. και κατόπιν ενσωμάτωσης υπαίθριων χώρων δυνάμει πολεοδομικών αδειών 115 τµ., µε αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 380,00 ευρώ και στη συνέχεια 500,00 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου, προκειμένου να λειτουργήσει επιχείρηση μπουγάτσας – αναψυκτηρίου. Ότι επιπλέον από 3-10-2016 της εκμίσθωσε και ένα ισόγειο αποθηκευτικό χώρο, εφαπτόμενο µε το μίσθιο κατάστημα, αντί μηνιαίου μισθώματος 100,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου. Ότι η εν λόγω μίσθωση καταγγέλθηκε από την καθ’ ης την 14-12-2018 για ιδιόχρηση του καταστήματος από τον υιό της, την οποία η αιτούσα αρνήθηκε, οπότε η καθ’ ης άσκησε σε βάρος της, ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, την µε αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ …….. |6-9-2019 – ΕΑΚ …….. /6-9-2019 αγωγή εξώσεως, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 17-12-2019, κατά την οποία υπογράφηκε μεταξύ τους το από 17-12-2019 πρακτικό συμβιβασμού, που επικυρώθηκε µε τα υπ’ αριθ. …….. /17-12-2019 πρακτικά του δικαστηρίου και επέφερε κατάργηση της δίκης, σύμφωνα µε το οποίο, μεταξύ άλλων, η αιτούσα συνομολόγησε το περιεχόμενο της αγωγής και καταγγελίας λόγω ιδιόχρησης και δήλωσε ότι θα αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου το αργότερο μέχρι την 10-5-2020 µε παράλληλη δέσμευση της καθ’ ης να της καταβάλει το ποσό των 8.700,00 ευρώ ως αποζημίωση, συμφωνήθηκε ότι το πρακτικό αποτελεί τίτλο εκτελεστό τόσο ως προς τη διάταξη για την απόδοση του μισθίου καταστήματος και της αποθήκης, όσο και ως προς την καταβολή της αποζημίωσης και αμφότερες οι διάδικοι παραιτήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων. Διώκεται δε µε την παρούσα αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο την 8-5-2020 (δύο ημέρες προ της εκπνοής της συμφωνημένης μεταξύ των διαδίκων ημερομηνίας απόδοσης), στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης κατ’ άρθρο 731 ΚΠολΔ, να υποχρεωθεί η καθ’ ης να ανεχθεί την παραμονή της αιτούσας στο μίσθιο (ισόγειο κατάστημα και αποθηκευτικό χώρο) μετά την 10-5-2020 και το αργότερο μέχρι την 31-7-2020, διότι ως επικαλείται από λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εντός του συμφωνημένου µε το ως άνω πρακτικό πενταμήνου, η ολική και πλήρης κατασκευή και διαμόρφωση του νέου ακινήτου, που η αιτούσα μίσθωσε απέναντι του επιδίκου, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτό και να συνεχίσει να ασκεί την ίδια ως άνω επιχείρηση και ότι από την τυχόν αποβολή της από το μίσθιο, στην οποία η καθ’ ης μπορεί να προβεί µε τη λήξη της προθεσμίας, θα υποστεί τεράστια οικονομική ζημία, διότι ως διατείνεται, ένα σημαντικό μέρος των κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη), τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο νέο χώρο που κατασκευάζει θα πεταχτούν στον δρόμο και θα καταστραφούν, ενώ θα είναι υποχρεωμένη να απολύσει το υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησής της. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση, που αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ… ΚΠολΔ) πρέπει να απορριφθεί ως νομικά αβάσιμη, διότι προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 731 ΚΠολΔ, ήτοι της παροχής προσωρινής προστασίας υπό τη μορφή της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης αποτελεί αναμφίβολα η  ύπαρξη στην αιτούσα του αντίστοιχου ασφαλιστέου δικαιώματος, µε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων δηλαδή της υποχρέωσης της καθ’ ης κατά το ουσιαστικό δίκαιο προς ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης και της επείγουσας προς τούτο περίπτωσης, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση, αφού κατά τα αναφερόμενα στο δικόγραφο οι διάδικοι συμβιβαστήκαν ενώπιον του δικαστηρίου και υπεγράφη μεταξύ τους πρακτικό συμβιβασμού, µε το περιεχόμενο που αναφέρεται στο δικόγραφο της αίτησης και σαφή συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία απόδοσής την 10-5-2020, συνεπώς ουδεμία υποχρέωση της καθ’ ης γεννάται, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, να ανεχθεί την περαιτέρω της προθεσμίας αυτής παραμονή της αιτούσας στο μίσθιο, ως εκ τούτου δεν υφίσταται νόμιμο δικαίωμα της τελευταίας να αιτείται δικαστικά την καταδίκη της καθ’ ης στα ως άνω, οι επικαλούμενοι δε από αυτή λόγοι ανωτέρας βίας και αληθείς υποτιθέμενοι δεν μπορούν να θεμελιώσουν προληπτικά ένα τέτοιο δικαίωμα, σε στάδιο προγενέστερο της εκτέλεσης του τίτλου (πρακτικού συμβιβασμού). Κατόπιν τούτων η αιτούσα πρέπει να καταδικασθεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδιων της καθ’ ης (άρθρα 176 εδ. α’, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και 84 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

          ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

          ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

          ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, στις 23 Ιουλίου 2020, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και με την παρουσία του γραμματέως Παντελή Μάρκου.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα