ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Συνεκδίκαση αντίθετων αγωγών – Επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου – Μετοίκηση με τη μητέρα του στο εξωτερικό μετά από προσωρινή ανάθεση επιμέλειας δυνάμει απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων – Σύμβαση της Χάγης

  • Αρχική
  • Νομολογία
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Συνεκδίκαση αντίθετων αγωγών – Επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου – Μετοίκηση με τη μητέρα του στο εξωτερικό μετά από προσωρινή ανάθεση επιμέλειας δυνάμει απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων – Σύμβαση της Χάγης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10967/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παπαγεωργίου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα Κυριακή Κυκερίδου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση:

 

Α) Επί της με αριθµ. κατ. ………./2019 αγωγής:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ………………, κατοίκου Γερμανίας επί της οδού ……….., Α.Φ.Μ …………, ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της ……………, ως ασκούσα προσωρινά αποκλειστικά την επιμέλειά του, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΙΩΤΗ (Δ.Σ.Θ 9816), συμπαρισταμένης της ασκούμενης δικηγόρου Χαριτίνης Χριστοπούλου.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ……………….., κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού …………., Α.Φ.Μ …………., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου …………..

 

Β) Επί της µε αριθµ. κατ. ………../2019 αγωγής:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού ……….., Α.Φ.Μ. ……….., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου …………

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ………………, κατοίκου Γερμανίας επί της οδού ……….., Α.Φ.Μ …………, ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της ……………, ως ασκούσα προσωρινά αποκλειστικά την επιμέλειά του, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΙΩΤΗ (Δ.Σ.Θ 9816), συμπαρισταμένης της ασκούμενης δικηγόρου ……………………………..

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εκκρεμούν η µε αρ. κατ. ………/2019 υπό στοιχείο α’ αγωγή επιμέλειας και διατροφής ανηλίκου τέκνου της ……….. κατά του ………….. και η µε αρ. κατ. ………../2019 υπό στοιχείο β’ αγωγή επιμέλειας ανηλίκου τέκνου του ………… κατά της ………… Βάσει των άρθρων 34 ΚΠολΔ και 246, 591 παρ.1 ΚΠολΔ, οι ανωτέρω αγωγές, επειδή είναι συναφείς, πρέπει να συνεκδικαστούν, αφού υπάγονται στην ίδια διαδικασία και µε τη συνεκδίκαση διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων.

 

Με την υπό στοιχείο α’ αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο που τέλεσε µε τον εναγόμενο απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο, την …….., που γεννήθηκε στις ………. Ότι ο γάμος της µε τον εναγόμενο δεν εξελίχθηκε ομαλά, η συμβίωσή τους έχει ήδη διακοπεί και η ίδια διαμένει µε το ως άνω ανήλικο τέκνο της, του οποίου ασκεί την προσωρινή επιμέλεια δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο της στερείται ιδίων πόρων και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, ενώ ο εναγόμενος πατέρας του έχει τα αναφερόμενα στην αγωγή μηνιαία εισοδήματα. Ενόψει των ανωτέρω εκτιθέμενων, ζητεί α) να της ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, που απέκτησε από τον γάμο της µε τον εναγόμενο, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό του συμφέρον, β) (μετά τον περιορισμό του σχετικού αιτήματος, µε δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις της κατ’ άρθρο 223 εδ. β’, 295 παρ.1 εδ. β’, 297 ΚΠολΔ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ως συμμετοχή του στην τακτική σε χρήμα διατροφή του, στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα, το ποσό των 280,00 ευρώ, για µία τριετία από την επίδοση της αγωγής και µε το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης, διότι το εν λόγω ανήλικο τέκνο δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί λόγω της απορίας του και της ανικανότητάς του για εργασία. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Το Δικαστήριο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής (άρθρα 17 αρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρο 591 παρ. 3 ΚΠολΔ). Έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το προσκομιζόμενο µε κωδικό ……… ηλεκτρονικό παράβολο) και ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα ορισθέντα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ). Η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1314, 1516, 1518, 1485, 1486, 1489, 1492, 1493, 1496 εδ. α’ και 1498, 340, 341, 345 ΑΚ, 907, 908 και 910 περ. 4, 176 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Με την υπό στοιχείο β’ αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο που τέλεσε µε την εναγόμενη απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο, …………., που γεννήθηκε στις ………. Ότι ο γάμος του µε την εναγόμενη δεν εξελίχθηκε ομαλά, η συμβίωσή τους έχει ήδη διακοπεί και η ίδια διαμένει µε το ως άνω ανήλικο τέκνο της, του οποίου ασκεί την προσωρινή επιμέλεια δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Ότι η εναγόμενη έχει ήδη μετοικήσει µε το ανήλικο τέκνο της στη Γερμανία χωρίς ο ίδιος να ενημερωθεί προηγουμένως, µε αποτέλεσμα να µην δύναται πλέον να επικοινωνεί µε το εν λόγω ανήλικο τέκνο του. Ενόψει των ανωτέρω εκτιθέμενων, ζητεί να του ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, που απέκτησε από τον γάμο του µε την εναγόμενη, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό του συμφέρον, ενώ η αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του µε την ανήλικη θυγατέρα του συνιστά καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους της εναγόμενης. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί η εναγόμενη στα δικαστικά του έξοδα. Το Δικαστήριο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής (άρθρα 17 αρ. 2 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρο 591 παρ.3 ΚΠολΔ). Η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1518 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχονται στα ταυτάριθμα µε την απόφαση αυτή πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται νόμιμα οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Οι διάδικοι τέλεσαν την ……… νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχιακό Κατάστημα …….. της Δημοτικής Ενότητας ……….. του Δήμου ……… Νομού Θεσσαλονίκης, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, την …………, που γεννήθηκε στις ………… Μετά το γάμο τους οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν σε μισθωμένη γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη, η έγγαμη συμβίωσή τους όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά και από ……….. περιήλθαν σε διάσταση. Όπως ισχυρίζεται η εναγόμενη της β’ αγωγής και προέκυψε από το φάκελο της δικογραφίας, ο ενάγων της β’ αγωγής άσκησε κατά ως άνω εναγόμενης την µε αριθµ. κατ. ………./2019 αγωγή, η οποία προσδιορίστηκε να δικασθεί στις …………, µε την οποία ζητεί, μεταξύ άλλων, να του ανατεθεί η επιμέλεια του ως άνω ανηλίκου τέκνου του. Εντούτοις, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη – στα πλαίσια της προσθήκης ή αντίκρουσης- από τον εναγόμενο µε αριθμό καταθέσεως ………../2020 αγωγή του περί ρυθμίσεως του δικαιώματος επικοινωνίας -στο δικόγραφο της οποίας εκτίθεται ότι παραιτείται από την µε αριθμό …………/2019 αγωγή-, η οποία ασκήθηκε μετά τη συζήτηση της ένδικης υπό στοιχείο β’ αγωγής, ήτοι στις …….., ο ενάγων της υπό στοιχείο β’ αγωγής έχει ήδη παραιτηθεί µε επίδοση δικογράφου από την ως άνω µε αρ. κατ. …………/2019 αγωγή του, παραίτηση η οποία καταλύει αναδρομικά τη διαδικαστική πράξη της ως άνω αγωγής (βλ. ΕρµΚΠολΔ Κεραµέα- Κονδύλη-Νίκα, τόµος Ι, υπό άρθρο 295 αρ. 5) και παραδεκτά προβάλλεται µε την προσθήκη των προτάσεων (βλ. την ΕφΑθ 4003/1984 ΑρχΝ 1984,608) και επομένως δεν υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας, απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της αντιδίκου του ενάγοντος ως ουσιαστικά αβάσιμης. Περαιτέρω, µε την υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα της υπό στοιχείο α’ αγωγής η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του, το ποσό των 280,00 ευρώ, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής διατροφής, νομιμότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης. Η ως άνω ενάγουσα το ….. μετοίκησε µε το ανήλικο τέκνο της στη Γερμανία προς αναζήτηση σταθερής εργασίας στον τομέα της. Με βάση τα προαναφερθέντα η ενάγουσα έχει νόμιμα, ήτοι δυνάμει της ως άνω δικαστικής απόφασης, την προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, που περιλαμβάνει και το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του, καθόσον στο άρθρο 5 της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 25.10.1980, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2102/1992, ορίζεται ότι κατά την έννοια της ως άνω σύμβασης το «δικαίωμα επιμέλειας» περιλαμβάνει το δικαίωμα που αφορά στη μέριμνα για το πρόσωπο του παιδιού και ιδίως το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του, ενώ εν προκειμένω δεν έχει καθοριστεί δικαστικά το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγόμενου πατέρα και επομένως ο ισχυρισμός του προαναφερθέντος ότι η ως άνω αλλαγή του τόπου διαμονής της ανήλικης συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επιμέλειάς της εκ μέρους της ενάγουσας μητέρας της είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος. Σε κάθε περίπτωση, η ενάγουσα μητέρα της ανήλικης ενδιαφέρεται για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου τέκνου της και έχει υπάρξει µία φιλόστοργη μητέρα, ικανή να διαπαιδαγωγήσει σωστά το τέκνο της και να συμβάλλει θετικά και υπεύθυνα στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική του ανάπτυξη, ενώ μέχρι τη συζήτηση της αγωγής έχει ανταποκριθεί απόλυτα στο λειτουργικό καθήκον της προσωρινής άσκησης της επιμέλειας. Περαιτέρω, εν όψει της νηπιακής ηλικίας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και, εντεύθεν, της ιδιαίτερης ανάγκης του για τη μητρική στοργή και φροντίδα, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του επιβάλλει όπως η οριστική επιμέλεια του προσώπου του ανατεθεί στην ενάγουσα μητέρα του, που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα να επωμισθεί το λειτουργικό αυτό καθήκον. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της ενάγουσας της µε αρ. κατ. ………/2019 (στοιχείο α’) αγωγής να ανατεθεί στην ίδια η οριστική επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, απορριπτόμενου ως ουσιαστικά αβάσιμου του αντιστοίχου αιτήματος της με αρ. κατ. ………/2019 (στοιχείο β’) αγωγής, ενώ, κατά τα λοιπά, η γονική μέριμνα της ανήλικης θα ασκείται από κοινού από αμφότερους τους γονείς της. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν Δικαστήριο προχώρησε στην ως άνω κρίση του χωρίς να προβεί σε επικοινωνία µε την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων ……. καθόσον κρίνει ότι ενόψει της ηλικίας της (τριών ετών περίπου κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής) δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα για να αντιληφθεί σαφώς το συμφέρον της και τη σημασία της διαφοράς των γονέων της (ΑΠ 15/1997, ΑΠ 160/1986, ΕφΑθ 2105/2000). Το ως άνω ανήλικο στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργαστεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως,  ως στερούμενο προσόδων και ανίκανο για την αυτοσυντήρησή του, αυτό έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα µε τις οικονομικές τους δυνάμεις και τις λοιπές υποχρεώσεις τους (άρθρο 1489 εδ. β’ ΑΚ). Το ως άνω ανήλικο διαμένει µε τη μητέρα του σε μισθωθείσα από την τελευταία οικία στο …….. της Γερμανίας και φοιτά σε βρεφονηπιακό σταθμό, τα δίδακτρα του οποίου καταβλήθηκαν από την ενάγουσα, ενώ μετά την έγκριση της σχετικής αιτήσεως εγγραφής θα καταβάλλονται – και αναδρομικά σύμφωνα µε την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα ………..- από το γερμανικό κράτος («Αυτά θα τα πληρώσει όλα το κράτος»). Οι λοιπές δαπάνες της ανήλικης, δηλαδή αυτές που απαιτούνται για τη διατροφή, την ένδυση, την υπόδηση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την εν γένει συντήρησή της είναι οι συνήθεις παιδιού αντίστοιχης ηλικίας που ζει υπό παρόμοιες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Περαιτέρω, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος της µε στοιχείο α’ αγωγής διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της οδού …….., στη Δημοτική Ενότητα ………. στον Δήμο …….. Νομού Θεσσαλονίκης, που αποτελούσε και την οικογενειακή στέγη, καταβάλλοντας μηνιαίως ως μίσθωμα το ποσό των εβδομήντα (70,00) ευρώ. Διατηρεί και λειτουργεί περίπτερο επί της οδού …………, το οποίο εκμισθώνει από την ………… για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, ήτοι από την ………… έως και την …….., καταβάλλοντας μηνιαίως ως μίσθωμα το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ. Από την απασχόλησή του αυτή αποκερδαίνει μηνιαίως ως καθαρά έσοδα το ποσό τουλάχιστον των οκτακοσίων (800,00) ευρώ, δίχως η κρίση του παρόντος Δικαστηρίου να δύναται να αναιρεθεί από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών ετών ………., όπου εμφαίνεται ότι το φορολογητέο εισόδημά του από την εν λόγω επιχείρηση ανέρχεται στα ποσά ύψους 1.811,24 ευρώ, 1.533,48 ευρώ και 2.156,20 ευρώ αντιστοίχως, καθόσον δεν προκύπτει ότι έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, µε συνέπεια να µη δεσμεύουν το παρόν Δικαστήριο ως προς την ειλικρίνειά τους (ΑΠ 659/1988, ΕφΘεσ. 286/2001). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα, μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής της µε τον εναγόμενο, φιλοξενήθηκε για χρονικό διάστημα τεσσάρων περίπου μηνών στην οικία του εξαδέλφου της ………… και εν συνεχεία διέμενε µε το ανήλικο τέκνο της σε μισθωμένη οικία στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού ………. και παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα, αποκερδαίνοντας μηνιαίως το ποσό των 1.200,00 ευρώ περίπου (βλ. τις παραδοχές της υπ’ αριθµ. ……… απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του παρόντος Δικαστηρίου). Από τον ……… η ενάγουσα μετοίκησε στη Γερμανία, όπου διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα, για τη χρήση του οποίου καταβάλλει το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα µε την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα ………….., η τελευταία δικαιούται να λαμβάνει ποσό τουλάχιστον 450,00 ευρώ μηνιαίως από το γερμανικό κράτος (επίδομα τέκνου και γονεϊκό επίδομα) και παρακολουθεί ταχύρρυθμα μαθήματα γερμανικής γλώσσας προκειμένου το προσεχές διάστημα να εργαστεί ως καθηγήτρια σε γερμανικό σχολείο µε μηνιαίες αποδοχές τουλάχιστον 2.500 ευρώ («Σε τρεις μήνες, ξεκινάει σήμερα, δίνει και εξετάσεις κιόλας σήμερα για να την πάρουν σ’ αυτό το φροντιστήριο να το πω, είναι ταχύρρυθμα εκεί τα φροντιστήρια αυτά για τα γερμανικά, σε τρεις μήνες θα πάρει το πτυχίο της και της είπαν ότι πολύ γρήγορα θα έχει και επαγγελματική αποκατάσταση»). Τέλος, δεν αποδείχθηκε ότι οι διάδικοι έχουν εισοδήματα ή πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή ότι διαθέτουν άλλα προσοδοφόρα περιουσιακά στοιχεία και δεν επιβαρύνονται κατά νόμο µε την υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου πέραν του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το συνολικό μηνιαίο χρηματικό ποσό, που απαιτείται ενόψει της χωριστής διαβίωσης των διαδίκων και σύμφωνα µε την οικονομική τους κατάσταση για την ανάλογη διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους είναι 500,00 ευρώ, ώστε να εξασφαλισθεί ένα επίπεδο διαβίωσης, που να ανταποκρίνεται προς εκείνο που αρμόζει στην ηλικία του, αλλά και προς το επίπεδο ζωής των γονέων του. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η επιβάρυνση των εξόδων της κατοικίας, στην οποία διαμένει το ανήλικο µε τη μητέρα του, συνυπολογίζονται δε και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς µε την επιμέλειά του, υπηρεσίες της μητέρας του. Για τον προσδιορισμό της βαρύνουσας τον κάθε διάδικο συνεισφοράς, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του καθενός από αυτούς στο σύνολο των εισοδημάτων του. Επομένως, µε τα δεδομένα αυτά, ο εναγόμενος, µε βάση τις δικές του οικονομικές δυνατότητες και την προσωπική του κατάσταση, πρέπει να συμμετέχει στη διατροφή του ανηλίκου τέκνου του µε το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 300,00 ευρώ βαρύνει την ενάγουσα, η οποία πρέπει να συνεισφέρει µε το εισόδημά της και την προσωπική της εργασία και απασχόληση για την περιποίηση και φροντίδα της ανήλικης, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, κατά μερική παραδοχή του αρνητικού ισχυρισμού περί συνεισφοράς που πρότεινε ο εναγόμενος (καθόσον δεν ζητείται το σύνολο του ποσού, στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του δικαιούχου, αλλά µόνο το μέρος, το οποίο κατά την άποψη της ενάγουσας πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο γονέα, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτής και του άλλου γονέα και επομένως ο αμυντικός ισχυρισμός του, ότι η αναλογία αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στην αγωγή λειτουργεί ως άρνηση). Επομένως, πρέπει α) να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος και ως ουσιαστικά βάσιμη η µε αρ. κατ. ………/2019 (με σημείο α’) αγωγή, να ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην ενάγουσα μητέρα του και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει, στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα, ως συμμετοχή του στην τακτική σε χρήμα διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, το προαναφερόμενο ποσό για µία τριετία από την επομένη ημέρα της επίδοσης της αγωγής, µε το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της καθυστέρησης πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης, β) να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η µε αρ. κατ. …………………./2019 (με σημείο β’) αγωγή. Επιπλέον, πρέπει, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση αυτή ως προς όλες τις διατάξεις της, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι’ αυτό και η επιβράδυνση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα και υπάρχει (ως προς την διάταξη της επιδίκασης της διατροφής) σχετική υποχρέωση από τον νόμο (άρθρο 910 αριθ. 4 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 613 ΚΠολΔ σε συνδ. µε τις διατάξεις του άρθρου 950 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ.2 Ν.Α335/2015 (ΦΕΚ Α’87/23.7.2015. Έναρξη ισχύος 1.1.2016, άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ίδιου Νόµου), πρέπει να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως, ο πατέρας της ανήλικης ……., να αποδώσει το ως άνω ανήλικο τέκνο στη μητέρα του ………, καταδικαζόμενου να εκτελέσει την πράξη αυτή, µε την απαγγελία σε βάρος του χρηματικής ποινής διακοσίων (200,00) ευρώ υπέρ της μητέρας και προσωπικής κράτησης ενός (1) μήνα, σε περίπτωση µη εκτέλεσης της πράξης αυτής. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων (αρ. 179 εδ. α’ ΚΠολΔ), πλην του ποσού που έχει ήδη προκαταβληθεί.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την με αρ. κατ. ……….. αγωγή και την με αρ. κατ. …………… αγωγή.

Α) ΔΕΧΕΤΑΙ την με αρ. κατ. …………… αγωγή κατά ένα μέρος.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την οριστική επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης ……… αποκλειστικά στην ενάγουσα μητέρα της.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον πατέρα του ως άνω ανήλικου τέκνου, …….., να αποδώσει αυτό στη μητέρα του, ……….., καταδικαζομένου να εκτελέσει την πράξη αυτή, με την απαγγελία σε βάρος του χρηματικής ποινής διακοσίων (200,00) ευρώ υπέρ της μητέρας και προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα σε περίπτωση μη εκτέλεσης της πράξης αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο αυτής να καταβάλλει στην ενάγουσα στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του, για χρονικό διάστημα τριών ετών, αρχίζοντας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής ως συμμετοχή του στην τακτική σε χρήμα διατροφή του, το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της καθυστέρησης πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις προαναφερθείσες διατάξεις της.

Β) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. κατ.………….  αγωγή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, πλην του ποσού που ήδη καταβλήθηκε.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε, δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 13 Νοεμβρίου 2020 και θεωρήθηκε αυθημερόν.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα