Εμπράγματο

  • Αναγνωριστικές αγωγές
  • Διεκδικητικές αγωγές
  • Δουλείες (σύσταση & κατάργηση)
  • Διανομή κοινού ακινήτου
  • Υποθήκες, προσημειώσεις
  • Χρησικτησίες
  • Αρνητικές αγωγές
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα