Εμπορικό δίκαιο

Συμβάσεις

 • μεταξύ ιδιωτών
 • μεταξύ εταιρειών
 • σύμβαση αποκλειστικής διανομής
 • σύμβαση αντιπροσωπείας
 • ιδιωτικά συμφωνητικά ανάληψης χρέους και ανάληψης υποχρεώσεων
 • εμπορικές συμβάσεις

 

Εταιρείες και σωματεία

Δημιουργία και τροποποίηση καταστατικών, ίδρυση σωματείων και φιλανθρωπικών συλλόγων, δίκαιο ανταγωνισμού και αθέμιτος ανταγωνισμός.

Συγκεκριμένα:

 • καταστατικά και τροποποιήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΜΚΕ)
 • ίδρυση σωματείων
 • κατοχύρωση και διεκδίκηση σημάτων
 • δίκαιο ανταγωνισμού
 • αθέμιτος ανταγωνισμός
 • επιταγές
 • συναλλαγματικές
 • φιλανθρωπικοί σύλλογοι
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα