Ενοχικό δίκαιο

  • πώληση
  • δωρεά
  • χρησιδάνειο
  • εγγύηση και συνεγγυητές
  • ανάκληση δωρεάς
  • μισθώσεις και αγωγές (κατοικίας, επαγγελματικές, εμπορικές)
  • εργατικές αγωγές (δεδουλευμένοι μισθοί, άκυρη απόλυση)
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα